Drogi i mosty

Zieleń towarzysząca autostradom i drogom cz. IIIBardzo ważnym elementem jest uwzględnienie specyficznych, bardzo trudnych warunków panujących przy drogach, a już szczególnie przy autostradach i trasach szybkiego ruchu. W takich warunkach racjonalne staje się zastosowanie nowoczesnych środków do zaprawiania ziemi, zwłaszcza przy sadzeniu roślin wyższych, a także zajmujących większą powierzchnię tzw. „żagla”. Szczególnie istotne jest to w miejscach narażonych na działanie silnego wiatru, gdzie niezbędne jest uzyskanie silnej stabilizacji systemu korzeniowego.

Zieleń towarzysząca autostradom i drogom cz. IIProjektując zieleń przydrożną należy przede wszystkim uwzględnić aspekty, które decydują o jej postaci tj.: ukształtowanie terenu (przekrój), funkcje jakie będą pełnić przyszłe nasadzenia (uzależnione od miejsca), zakładany koszt (rachunek ekonomiczny rozwiązań - bardzo często pomijany na tym etapie, a jakże istotny), obowiązujące przepisy prawa.

Zieleń towarzysząca autostradom i drogom cz. ICelowe zastosowanie zieleni przydrożnej jest prawie tak stare jak istnieją drogi. Z kolei typowe aleje przydrożne rozwinęły się już w okresie baroku i niestety w wielu miejscach ten sposób podejścia do zieleni przydrożnej przetrwał do naszych czasów. Zieleń sadzona przy drogach spełnia nie tylko rolę zdobniczą, zacieniającą czy produkcyjną (pozyskiwanie drewna), ale realizuje postulaty artykułowane przez różne środowiska związane z branżą drogową oraz szeroko rozumianą przyrodniczą.

Kalibracja i weryfikacja wyników KBR narzędziami symulacyjnymi cz. IIKolejnym elementem modelowania jest rozdzielenie potencjałów ruchotwórczych na podróże realizowane między poszczególnymi rejonami komunikacyjnymi – opracowanie więźby ruchu. Ten etap ma bardzo istotny wpływ na wyniki końcowe modelu i musi być wykonany ze szczególną starannością.

Kalibracja i weryfikacja wyników KBR narzędziami symulacyjnymi cz. IWyniki Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) stanowią podstawę do budowy modeli symulacyjnych miast. Model symulacyjny stanowi istotne narzędzie w kształtowaniu polityki transportowej miasta i w coraz większej liczbie miast polskich, modele takie są budowane lub aktualizowane - stąd duża waga wyników badań ruchu i konieczność weryfikacji ich jakości. W artykule przedstawiono strukturę modelu czterostadiowego oraz miejsce danych pozyskanych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w procesie budowy modelu. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom weryfikacji wyników badań ruchu narzędziami symulacyjnymi.

Analizy modelowe w świetle zmian demograficznych, przestrzennych i ekonomicznych cz. IIPrognoza demograficzna składa się z części dotyczącej ruchu naturalnego (biologiczna) oraz z migracji (po-migracyjna). Jest zrozumiałe, że potrzebne dla prognozowania ruchu dane muszą dotyczyć obu tych części prognozy.