Drogi i mosty

Finansowy wymiar czasówW połowie maja br.  Ministerstwo Infrastruktury przekazało do Kancelarii Premiera Rady Ministrów projekt powołania przy premierze specjalnego ciała konsultacyjnego, którego zadaniem będzie doradzanie we wszystkich problemach związanych z finansowaniem i budową dróg – poinformował Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Podana informacja podsumowała refleksje wiceministra Radosława Stępnia, jakimi podzielił się podczas seminarium „Szlaki, trakty, autostrady”, towarzyszącego XV Targom Autostrada-Polska w Kielcach (13 maja 2009 r.). Seminarium to rozpoczęło obchody 190-lecia administracji drogowej. Początki jej funkcjonowania to moment powołania w 1819 roku Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Jak podkreślił wiceminister, na przestrzeni tych lat sprawność działania administracji drogowej, której obowiązkiem była budowa i utrzymanie, zależała od trafnych decyzji władz państwowych, przede wszystkim w uruchamianiu skutecznych mechanizmów finansowych służących rozwojowi dróg.

Praktyki zawodowe a dokumentyJakie dokumenty oraz czyje poświadczenia są niezbędne do uznania praktyki zawodowej, którą odbyło się zagranicą? Na co zwracać uwagę przy wypełnianiu zaświadczeń, książki praktyk? Tym i wielu innym zagadnieniom związanym z udokumentowaniem i możliwościami praktyk zawodowych poświęcamy cykl publikacji. Rozpoczyna go rozmowa z dr. inż. Januszem Cieślińskim, zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Coraz częściej młodzi inżynierowie wyjeżdżają z Polski do pracy w innych krajach. Niekiedy przypadek sprawia, że znajdują pracę na budowie i wówczas jest  weryfikowane wykształcenie…

Bezbłędne obiekty gwarancją poziomu utrzymaniaBłędy popełniane na etapie projektowania i wykonawstwa oraz niedostateczny nadzór inwestorski mają duży wpływ na późniejsze utrzymanie mostów. Zamawiający poprzez odpowiednie zaangażowanie specjalistów w te procesy może znacznie zmniejszyć liczbę błędów. Specjaliści ci powinny między innymi opiniować dokumentację oraz uczestniczyć w przygotowaniu SIWZ.

Obowiązkiem zarządzających drogami jest zapewnienie funkcjonowania sieci dróg, w tym obiektów mostowych, które stanowią jej newralgiczne elementy. Obiekty te powinny być utrzymane na odpowiednim poziomie, czyli spełniać określone wymagania użytkowe. Obniżenie tego poziomu, będące skutkiem degradacji konstrukcji, wprowadza konieczność wprowadzenia ograniczeń nośności, prędkości, skrajni, bądź w ogóle zamknięcia obiektu dla ruchu.

Co nie gra w projektach?Powszechna opinia o jakości dokumentacji projektowej nie jest dobra. Wiele zastrzeżeń ma też sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w zapobieganiu błędom i wadom już od 2005 roku stosuje dokument wyraźnie określający wymagania, tj. „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”. Może od tego czasu Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (działająca jako ciało doradcze przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad) ma mniej zastrzeżeń, ale i tak dostatecznie tyle, by pewne opinie o jakości dokumentacji podtrzymać.

Na Forum Przygotowania Inwestycji Polskiego Kongresu Drogowego opinię GDDKiA, wynikającą z ocen dokumentacji, przedstawiła Katarzyna Wiktorowicz – dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji. Wiele z przytaczanych błędów składa się na bariery utrudniające realizację „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”.

Kryteria oceny ofert w zadaniach brdCo w przetargach drogowych oznacza zwrot „konieczne kryteria oceny ofert…”?

Z jednej strony „konieczność” to spełnienie warunku sine qua non wynikającego z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177), czyli oznacza zastosowanie kryterium ceny. Zamawiający w obecnej praktyce zamówień publicznych stosują je powszechnie. Z drugiej zaś strony „konieczność” oznacza racjonalny mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty - w przypadku brd oferty na dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lub świadczenie usług w zakresie ich utrzymania. Oba aspekty tego pojęcia gwarantują spełnienie oczekiwań zamawiającego, oczywiście z korzyścią dla bezpieczeństwa użytkowników dróg.

SPOT w ewaluacjiMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zleciło w tym roku wykonanie badań ewaluacyjnych dla wybranych projektów zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Ocena z badań wypadła dobrze. Na przykład efekt w poprawie bezpieczeństwa i redukcji ryzyka katastrof w trzech badanych projektach wyraża się aż dwukrotnym spadkiem w potencjalnym zaistnieniu wypadków zagrażających ludziom i środowisku.

Badanie ewaluacyjne służy między innymi ocenie w jaki sposób zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne wpłynęły na stan środowiska naturalnego i poziom życia ludzi oraz określeniu w jakim stopniu spełniły one oczekiwania społeczno-środowiskowe. Ten rodzaj badania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło Agrotec Polska Sp. z o.o. i EVEKO.