Drogi i mosty

Jak poprawić jakość oświetlenia?Energią najtańszą jest ta zaoszczędzona – tak mówią unijni dygnitarze zmuszając nas do efektywnego wykorzystywania energii na oświetlenie. Dlatego od kilku lat wprowadzane są przepisy ograniczające ilość dostępnych na rynku energochłonnych produktów oświetleniowych. Czy jest to wystarczające, aby wykorzystać potencjał oszczędności energii w sektorze oświetlenia? Eksperci z europejskiej organizacji producentów oświetlenia CELMA, zwracają uwagę na fakt, że zamiana produktów na bardziej energooszczędne to tylko część sukcesu. Efektywność energetyczna oświetlenia jest tworzona na poziomie instalacji oświetleniowej w trakcie jej projektowania, wykonywania i eksploatacji. Uzupełnienie obecnych przepisów o wymogi efektywności energetycznej dla systemu oświetleniowego pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności energii  rzędu  40%.

Definiowanie pojęcia „zarządzanie mobilnością”EPOMM - European Platform on Mobility Management (Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością) opublikowała opracowanie pt. „Zarządzanie mobilnością: definicja” (materiał jest dostępny na stronie internetowej Platformy, również w wersji polskojęzycznej). Dokument ten zawiera opis definicji i kategoryzacji zarządzania mobilnością. Publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu MAX Research. Działania konsorcjum MAX w zakresie strategii zarządzania mobilnością (MM - Mobility Management) stanowiły szósty co do wielkości ramowy projekt badawczy realizowany w tym zakresie w Unii Europejskiej.

Dlaczego „znika” asfalt? Cz. IIPolitechnika Świętokrzyska pierwsze badania dotyczące „zaniku” asfaltu w betonie asfaltowym wykonała w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Bazowano w nich na lokalnych doświadczeniach. W regionie świętokrzyskim większość nawierzchni o klasie obciążenia ruchem KR1-KR4 wykonywano w warstwach ścieralnych z kruszywa zawierającego węglan wapnia (dolomity, wapienie dewońskie). – Te nawierzchnie po kilku-kilkunastu latach były białe. Drogi w okolicach Gór Świętokrzyskich, gdzie liczba przejść przez tzw. 0 jest ogromna, nie ulegały jednak zniszczeniu pod wpływem oddziaływań wody i mrozu. To nas zainteresowało. Przecież teoretycznie powinny być zniszczone, bo są białe, co znaczy, że mają małą zawartość asfaltu – mówi prof. Marek Iwański.

Dlaczego „znika” asfalt? Cz. IZawartość asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych może ulegać zmianie, a głównie zmniejsza się. Czy ubytek tego materiału w mieszance jest rzeczywiście niepokojącym zjawiskiem, mogącym wzbudzać podejrzenia? Co takiego dzieje się w procesie technologicznym, że „znika” asfalt?  Czynnikami technologicznymi, które wpływają na nawierzchnię asfaltową w trakcie produkcji mieszanki i na jej późniejsze funkcjonowanie, są na pewno temperatura i czas jej oddziaływania. Wysoka temperatura oddziałuje na mieszankę mineralno-asfaltową zarówno w procesie jej wytwarzania, jak też w czasie jej przechowywania i transportu do miejsca wbudowania. Ale to nie wszystkie czynniki.

Nawierzchnie długowieczne i odporne na deformacje cz. IIW 1997 roku w IBDiM rozpoczęto prace nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności BAWMS (obecnie ACWMS). Wzorowano się w nich na rozwiązaniach francuskich, przy tym jednak wzięto pod uwagę polskie, a więc odmienne warunki klimatyczne. Nie przewidziano stosowania zatem tak twardych asfaltów jak we Francji (np. 10/15, 10/20).

Nawierzchnie długowieczne i odporne na deformacje cz. IPrzemiany polityczne przełomu lat 1989/1990 i za tym idący koniec gospodarki centralnie sterowanej pobudziły powstanie wielu przedsiębiorstw. Okazało się wówczas, że transport mas towarów przeniósł się z kolei na drogi. Wjechało na nie dużo pojazdów ciężarowych, pojawiły się też nowe ich rodzaje, jak typu super singles. Przeciążone ładunkami pojazdy poruszały się bez żadnej kontroli. Ciężki transport zaczął agresywnie oddziaływać na drogi niszcząc je w szybkim tempie.