Drogi i mosty

Ekologiczne drogownictwoOchrona środowiska naturalnego jest jednym z głównych zadań nowoczesnego budownictwa drogowego. - W tej dziedzinie notuje się ostatnio znaczny postęp. Pojawiają się nowe technologie zmniejszające emisję gazów podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i budowy nawierzchni, jak również podczas użytkowania nawierzchni - podkreśla prof. Dariusz Sybilski z Politechniki Lubelskiej, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni IBDiM.

Planowanie dróg wg koncepcji KPZK 2030 (I) Zagospodarowanie przestrzennePlanowany rozwój policentrycznej metropolii sieciowej w Polsce oraz jego etapowanie może mieć istotne znaczenie dla powstania sieci autostrad i dróg ekspresowych. Przy tym na poszczególnych poziomach planowania powinna być w różnym stopniu uwzględniana ochrona środowiska i walorów krajobrazowych. Ponadto udział doświadczonych drogowców w czasie planowania zagospodarowania przestrzennego województw i gmin jest niezbędny, zwłaszcza w zakresie opracowania wewnętrznie spójnych etapów planowania.

Technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów cz. IIWśród efektów stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło należy wymienić efekty: środowiskowe, ekonomiczne, techniczne, organizacyjne.

Efekty środowiskowe są wynikiem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Jak wykazują wyniki pomiarów w wielu krajach i firmach, obniżenie temperatury produkcji zmniejsza emisję gazów do atmosfery: NO2 -18%, SO2 - 18%, CO2 - 23%, COV - 19%. Zmniejszeniu ulega także zużycie energii – zmniejsza się zużycie paliwa (oleju napędowego) w produkcji o 23% (około 1 l/t mieszanki mineralno-asfaltowej).

Technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów cz. IOchrona środowiska naturalnego jest jednym z głównych zadań w nowoczesnym budownictwie drogowym. W tej dziedzinie notuje się ostatnio znaczny postęp. Pojawiają się nowe technologie zmniejszające emisję gazów podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i budowy nawierzchni, jak również podczas użytkowania nawierzchni.

Artykuł przedstawia przegląd nowych technologii produkcji i dodatków do mieszanek energooszczędnych, zmniejszających emisję gazów. Przedstawiono także zalety i korzyści ze stosowania nowych technologii zmniejszających zużycie energii i emisję gazów.

W dotychczasowej polskiej praktyce budowy dróg dla rowerów często spotykane są odgięcia drogi dla rowerów przed przejazdami dla rowerów. Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się opinia omawiająca problemy związane z odginaniem drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem oraz rozwiązania rekomendowane przez podręczniki holenderski i austriacki, ze zwróceniem uwagi na różnice i podobieństwa między nimi. Opinia ilustrowana jest m.in. zdjęciami typowych rozwiązań przejazdów z krajów zachodniej i północnej Europy.

Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerówCzym się różni C-16+T-22 od C-13/16? Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się kolejna opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych. Tym razem opracowanie omawia cel, zakres, podstawy prawne i przykłady zastosowania ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerów, oznakowanego kombinacją znaków C-16 i T-22. Oznakowanie to służy dopuszczeniu ruchu rowerzystów na chodniku, ale bez obowiązku korzystania z niego, który wymusza kombinacja C-13/16.