edroga165Zależności pomiędzy zdrowiem i samopoczuciem człowieka a przestrzenią, która go otacza coraz częściej stają się przedmiotem badań naukowców. Czołowi badacze z zakresu psychologii środowiskowej podkreślają, że krajobraz jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort życia w środowisku. Pionierskie badania w tej materii prowadził Roger Urlich, który dowiódł, że zieleń pozytywnie oddziałuje na zdrowie człowieka.

Liczne badania podejmujące tematykę wpływu przyrody na ludzki organizm prowadzą do zbliżonych wniosków - sposób zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni, czy też obecność elementów przyrodniczych ma bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie człowieka, poziom odczuwanego stresu, ale również na liczbę działań przestępczych w danej przestrzeni czy produktywność ludzi.

Badania interakcji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem wskazują także na poprawę życia społecznego na skutek właściwie zaprojektowanych przestrzeni. Kontynuowanie i popularyzowanie wyników badań dotyczących relacji człowiek-krajobraz jest niezwykle ważne, ponieważ to właśnie człowiek jest współautorem, a także odbiorcą zmian zachodzących w krajobrazie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, podczas obchodów tegorocznego Dnia Krajobrazu (20 października) będzie promować temat "Nauka o krajobrazie". W ramach tego zagadnienia będą popularyzowane badania nad krajobrazem (przyrodniczym oraz kulturowym) prowadzone w kraju i za granicą. Celem tych działań jest podniesienie świadomości krajobrazowej oraz wzrost zaangażowania lokalnych społeczności w ochronę i kształtowanie otaczających je krajobrazów.

Dziś (22 września) w Lublinie i Nałęczowie kończy się XXIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Krajobraz a zdrowie i jakość życia", organizowane przez Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas seminarium poruszane były m.in. kwestie związane z terapeutycznymi właściwościami krajobrazu, wpływem krajobrazu dźwiękowego na samopoczucie człowieka, turystyką zdrowotną oraz wartością ekonomiczną krajobrazu w kontekście jego oddziaływania na zdrowie i jakość życia.

Źródło: GDOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.