made with love from Joomla.it

IMG6174Na budowie drogi ekspresowej S5 trwają prace przyrodnicze związane z przemieszczaniem siedlisk pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Decyzją o przeniesieniu objęte zostały siedliska znajdujące się w okolicy miejscowości Sartowice (odcinek 1 drogi S5) oraz Gruczno (odcinek 2).

W ramach działań zmierzających do ochrony przyrody na terenie budowy drogi ekspresowej S5, prowadzono już przesadzenie: sasanki łąkowej (odcinek 1), staroduba łąkowego (odcinek 6), czy pełnika europejskiego (odcinek 7). Prowadzono też  przemieszczenie mrowisk z gatunku mrówka rudnica oraz mrówka ćmawa (wszystkie odcinki).

Ustawiano też tymczasowe wygrodzenia chroniące płazy przed wejściem na budowę, w określonych przez nadzór przyrodniczy lokalizacjach oraz zbierano nasiona gatunków chronionych i przenoszono je na nowe stanowiska wyznaczone przez botanika.

Planowane są również działania polegające na odtworzeniu i poprawie warunków siedliskowych płazów w tym stawianie dalszych wygrodzeń oraz zbiorników zastępczych, zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz nietoperzy, przeniesienie 2 gniazd bociana białego (odcinek 2), czy działania w zakresie usunięcia obcych gatunków roślin zniekształcających chronione siedliska leśne.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.