Ochrona środowiska

edroga540- Porozumienie zawarte w Paryżu okaże się sukcesem wyłącznie w przypadku aktywnego udziału w jego wdrażaniu samorządów - przekonuje burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski. Samorządowiec uczestniczył w konferencji klimatycznej ONZ w marokańskim  Marrakeszu (COP22) jako przedstawiciel Europejskiego Komitetu Regionów (KR), unijnego organu doradczego złożonego z przedstawicieli regionów, miast i gmin z państw członkowskich UE.

dym98% Małopolan oddycha powietrzem, które zawiera zbyt dużą ilość rakotwórczego benzo(a)pirenu. To problem szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Dlatego właśnie teraz startuje kampania społeczna pod hasłem „Dymem z pieca zabijasz”, która ma uświadomić mieszkańcom, że ich indywidualne decyzje mają wpływ na zdrowie i życie wielu osób. Kampania jest realizowana w ramach projektu LIFE i jest już kolejną inicjatywą władz Małopolski na rzecz czystego powietrza.  

edroga179Dostępna jest już aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce”, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

edroga062Unijni samorządowcy ostrzegają, że nawet jeśli obecne zobowiązania rządów krajowych zostaną skumulowane, to wzrost temperatury do końca wieku przekroczy 3 stopnie Celsjusza, wobec zakładanych 2 stopni.

edroga20914 listopada, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, rusza drugi nabór projektów dotyczących bioróżnorodności. Do wykorzystania przez samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe jest 25 mln zł. 

wilki4 listopada, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie oraz Łęgi Słubickie specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.