Ochrona środowiska

Analizy zagrożeń inwestycji liniowychProblemy zagrożenia

Funkcjonowanie dróg w sąsiedztwie obiektów gospodarki wodnej wymaga zarówno od projektantów, inwestorów, wykonawców, jak też zarządców infrastruktury, uwzględnienia szeregu ograniczeń, głównie wynikających z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, które są uszczegółowione w szeregu rozporządzeniach. Dodatkowym utrudnieniem jest powoływanie się opiniodawców procesu inwestycyjnego do zaleceń, niezapisanych wytycznych lub też przepisów nieaktualnych już rozporządzeń, które nawiązują do zasad dobrej praktyki, jednak nie posiadają mocy prawnej. Najwięcej problemów stwarzają formalnoprawne zapisy związane z zagrożeniami zarówno o charakterze naturalnym, jak również katastrofami technicznymi. Przepisy te bywają niejednoznaczne.

Analizy zagrożeń inwestycji liniowychUjęcie infiltracyjne w pobliżu łącznika autostrady A4 z południową obwodnicą Tarnowa

Kolejnym przykładem prezentującym aspekty zagrożeń związane z projektowaniem obiektów linowych jest ocena wpływu projektowanego łącznika autostrady A4 na ujęcie infiltracyjne. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 3 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami), budowa łącznika autostrady A4 z południową obwodnicą Tarnowa kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie znacząco oddziaływujące na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Projektowanie podczyszczalni deszczowychZasadność stosowania w zlewniach drogowych podczyszczalni deszczowych z „separatorami z bypassem” oraz „osadnikami zintegrowanymi” w świetle uwarunkowań technicznych i formalnoprawnych oraz praktyki projektowej

Wiele nieporozumień interpretacyjnych wynika z rozbieżnych celów regulacji obowiązujących producentów urządzeń separacyjnych (np. normy PN-EN 858-1:2005 i PN-EN 858-2:2005) i regulacji oraz zasad sztuki inżynierskiej dotyczących projektowania obiektów podczyszczających wody deszczowe. Szczególnie ujawniają się one w przypadku przelewów nadmiarowych często nazywanych „bypassami”.

Metody ograniczania hałasuHałas stanowi jeden z większych problemów ochrony środowiska w drogownictwie. Obowiązujące prawo oraz potrzeby związane z ochroną środowiska w zakresie hałasu drogowego nakładają na zarządców dróg wiele obowiązków.

Wykorzystywane obecnie metody ochrony polegają głównie na stosowaniu ekranów akustycznych. Możliwe jest jednak stosowanie innych rozwiązań, często związanych z metodami organizacji ruchu. Działania te w wielu przypadkach są technicznie i ekonomicznie racjonalniej uzasadnione, a równocześnie rozwiązują inne problemy wynikające z niekorzystnych oddziaływań bądź ze zjawisk występujących w drogownictwie.

Monitoring środowiska drogiOtrzymane dotychczas wyniki monitoringu środowiska obwodnicy miejscowości Piaski w zestawieniu z innymi wykonywanymi pomiarami w ramach analiz porealizacyjnych i przeglądów ekologicznych w innych miejscach kraju, mogą pozwolić na określenie potrzeb prowadzenia tego typu pomiarów dla różnego rodzaju oddziaływań.

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza

Roczne wartości dopuszczalne stężeń substancji zanieczyszczających powietrze przedstawia załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji [2]. W tabl. 4 podano wartości dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza objętych niniejszą analizą, tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego (PM10).

Monitoring środowiska drogiWyniki prowadzonego do tej pory monitoringu środowiskowego obwodnicy miejscowości Piaski dla większości oddziaływań umożliwiają już wstępne określenie pojawiających się trendów.

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gleb

Gleby objęte badaniami wzdłuż obwodnicy miejscowości Piaski są położone na granicy pasa drogowego – pomiędzy terenami komunikacyjnymi (grupa C według rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. Nr 165, poz. 1359) a terenami użytków rolnych (grupa B według wymienionego rozporządzenia).