Ochrona środowiska

edroga153Do prowadzonej przez województwo małopolskie aktualizacji Programu ochrony powietrza mieszkańcy, organizacje pozarządowe i władze samorządowe zgłosiły ponad 50 wniosków. Tak duże zainteresowanie i wysoka jakość opinii potwierdzają, że Małopolanie mają coraz większą świadomość zagrożeń płynących ze złej jakości powietrza.

oilseed rape 1344370 960 720Realizacja zasad gospodarki odpadami – to cel programu, na który NFOŚiGW przeznaczył w sumie 1,7 mld zł, z czego ponad 371 mln zł stanowią dotacje, a blisko 1,4 mld zł zwrotne formy dofinansowania. Wczoraj rozpoczęły się nabory do trzech z siedmiu części programu, kolejne są w przygotowaniu.

forest 849627 960 720W latach 2016-2020 na terenie całego kraju prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa od 1. czerwca do 30. września w każdym roku 5-letniego cyklu.

parkZarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego podpisał pre-umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację projektu Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.

handProgram priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został rozszerzony o dwie nowe części. Obok pierwszej - E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu - drugą skierowano do beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a trzecią w szczególności do sektora ciepłowniczego.

book 759873 960 720

Przypominamy o trwającym do 15 września 2016 r. konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką dotyczącą polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska.