ekran 1Dalsza szeroka dyskusja z udziałem przedstawicieli zarządców, naukowców i specjalistów, wypracowanie harmonogramu zmian przepisów, również w podejściu do zagospodarowania przestrzennego, wypracowanie ogólnych procedur doboru metod oraz prowadzenie dalszych badań i analiz nad metodami ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. To spuścizna po dwóch Konferencjach ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku w Zakopanem.

Jak podaje WHO, w 2015 roku, po raz pierwszy w historii ludzkości, większość mieszkańców świata żyła na obszarach miejskich. W Europie poszliśmy o krok dalej, ponieważ już 75 proc. ludzi mieszka w miastach, czyli tam, gdzie problem hałasu jest największy. 20 proc. z nich musi znosić jego natężenie, które niewątpliwie szkodzi zdrowiu, a zdaniem Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska hałas jest szczególnym zagrożeniem, niebezpiecznym nawet przy niższych poziomach niż wcześniej sądzono.

Jednym z głównych winowajców jest transport drogowy: dynamicznego rozwoju motoryzacji nie poprzedziła niestety rozsądna polityka zagospodarowania przestrzennego. A zły stan infrastruktury, w połączeniu z niewiele lepszym stanem technicznym pojazdów, dużym natężeniem ruchu i nadmierną prędkością sprawiają, że hałas jest coraz dokuczliwszy. Eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego twierdzą, że od połowy XX wieku dobowa ekspozycja na hałas podwaja się co 10 lat! Chyba nie trzeba więcej argumentów, żeby stwierdzić jak poważny jest problem narażenia na hałas w obecnych czasach.

I Konferencjach ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012 odbyła się w szczególnym momencie – Minister Środowiska podpisał właśnie rozporządzenie podwyższające dopuszczalne poziomy hałasu. Celem nowych przepisów było ograniczenie tzw. ekranomanii, która w pewnym momencie zamieniła polskie drogi w wątpliwej urody zielone tunele.

Eksperci nie mają wątpliwości, że ekrany akustyczne skutecznie chronią przed hałasem, jednak ich stosowanie zawsze i wszędzie nie jest korzystne. Trzeba brać pod uwagę wiedzę inżynierską, względy ekonomiczne i społeczne, korzystać też z innych metod: cichych nawierzchni, ograniczania prędkości, odpowiedniego planowania urbanistyczno-architektonicznego.

- Ciche nawierzchnie są stosunkowo innowacyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami, dlatego to od decyzji inwestora i projektanta zależy czy zostaną zastosowane jako alternatywa dla ekranów – zauważył podczas I konferencji TRANSNOISE prof. Dariusz Sybilski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

- Obudowa dróg ekranami osiągnęła w Polsce bezprecedensową skalę. Czegoś takiego nie ma w innych państwach Europy. Ale tam nikt nie buduje mieszkaniówki wzdłuż autostrad i tras szybkiego ruchu. U nas panuje całkowity liberalizm w lokowaniu zabudowy mieszkalnej – dodał prof. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej.

Eksperci stwierdzili, że należałoby odejść od chronienia pasa drogowego i pomiarów hałasu wzdłuż niego i przejść do chronienia obiektów.

Konferencja TRANSNOISE 2012 toczyła się w podziale na sesje tematyczne poświęcone: I. Aktualnym problemom ochrony przed hałasem, II. Innowacyjnym materiałom, technologiom i metodom ochrony przed hałasem komunikacyjnym, III. Mapom akustycznym i programom ochrony przed hałasem komunikacyjnym (problemy zarządców dróg i linii kolejowych), IV. Badaniom i prognozom hałasu drogowego.

Tematyka, dla której dwa dni obrad były wybitnie niewystarczające. Dlatego rok później powtórzono konferencję. W 2013 dyskusję rozpoczęto od omówienia przepisów ochrony środowiska przed hałasem, ich dotychczasowych zmian i wpływu na stosowane metody ochrony. Kolejne sesje poświęcono metodom i sposobom ochrony przed hałasem komunikacyjnym: działaniom projektowym, cichym nawierzchniom, ekranom akustycznym, aspektom planistycznym i urbanizacyjnym.  

– Wprowadzanie zmian wymaga działań systemowych, po wcześniejszym wykonaniu pełnej identyfikacji problemów i analizy potrzeb. Wymaga dotknięcia wielu aktów prawnych, w tym o zagospodarowaniu przestrzennym, aby móc mówić o jakimkolwiek skutecznym rozwiązywaniu problemów ochrony przed hałasem – zastrzegał dr inż. Janusz Bohatkiewicz.


LOGO transeia

 

W tym roku, w grudniu, odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym". Będzie ona z jednej strony kontynuacją cyklu zapoczątkowanego przez TRANSNOISE, ale rozszerzy problematykę z hałasu na inne zagadnienia związane z ochroną środowiska, zwłaszcza opracowań środowiskowych (w teorii i praktyce), badań i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym oraz niekorzystnym oddziaływaniom infrastruktury komunikacyjnej na środowisko i zdrowie ludzi.


Wkrótce więcej informacji na temat TRANSEIA 2017.

 

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.