Prawo

WT-1 Kruszywa – do projektantów i inwestorówWymagania Techniczne „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń” (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA, przez zespół autorski wsparty przez Grupę Roboczą skupiającą kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa wykonawcze, producentów kruszyw, administrację drogową, ośrodki naukowe.

Dokument ten jest przystosowaniem normy PN-EN 13043 do polskich warunków klimatycznych i technicznych. Normy europejskie dotyczące wyrobów, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa drogowego, ze względu na zróżnicowanie w poszczególnych krajach warunków klimatycznych, obciążenia ruchem, dostępności materiałów składowych, tradycji technicznej wymagają opracowania dokumentu aplikacyjnego. Stosowanie takich dokumentów uprawnione jest dyrektywami UE.

Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej cz. INowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziły szereg zmian w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591 (tzw. mała nowelizacja), oraz  z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 (tzw. duża nowelizacja).

Drogi bez ochrony?Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest już po pierwszym czytaniu Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wprowadzane w nim regulacje zasadniczo zmieniają zapisy ustawy o drogach publicznych odnoszące się do ochrony pasa drogowego. Specprzepisy zawarte w art. 62 projektowanej ustawy przebudowują dotychczasowy system decydowania o zajęciu pasa drogowego, znosząc ograniczenia w swobodzie korzystania z niego w sposób odrębny niż do tego droga została przeznaczona.

Zmiany w prawie zamówień publicznychW powszechnej opinii prawo zamówień publicznych należy do katalogu niestabilnych przepisów. Co najmniej raz, dwa razy w roku jest nowelizowane. Wprowadzane zmiany wynikają z doświadczeń wskazujących na wady stosowania tych przepisów w praktyce.
- Ponadto w ciągu minionych lat następowała ewolucja w podejściu do zasadniczego celu, jaki ma spełniać to prawo – zaznacza Dariusz Koba, prezes Centrum Zamówień Publicznych.

Poza poprawkami porządkowymi szereg wprowadzonych w ostatnich latach zmian ma charakter systemowych regulacji. W ten sposób odchodzono od wcześniejszego formalizmu nie dopuszczającego jakiejkolwiek uznaniowości w kierunku większej swobody umożliwiającej racjonalniejsze prowadzenie postępowań.

Ekonomia zamówień drogowychPostulaty koniecznych zmian w prawie zamówień publicznych drogowcy niemal niezmienne powtarzają od blisko dziesięciu lat. Na przykład stale przypominanym wnioskiem jest ten, aby przetargi na duże kontrakty rozstrzygać odpowiednio wcześnie, jeszcze w sezonie zimowym, umożliwiając tym samym wejście wykonawców na budowy już z początkiem wiosny. Za tym przemawia przecież rachunek ekonomiczny zarówno firm wykonujących drogowe kontrakty, jak i inwestorów.

W powszechnej praktyce szczyt ogłaszania zamówień następuje w ostatnim kwartale roku. Dodatkową nerwowość i pośpiech w tym czasie wprowadza konieczność zamknięcia roku budżetowego przez inwestorów publicznych, zmuszająca do zagospodarowania ostatnich wolnych środków. „Punktów zapalnych” na styku zamawiający-wykonawca jest jednak dużo więcej i to znacznie bardziej skomplikowanych. Zostały one określone i zgromadzone w opracowaniu, jakie przygotował Zespół Wspólnych Inicjatyw PKD. To one determinują tryb funkcjonowania drogowego rynku zamówień.

Podwykonawcy mają pewność zapłatySejm w minionym tygodniu - na 58. posiedzeniu - przyjął nowelizację ustawy Kodeks cywilny. Wprowadzone w tym akcie zmiany mają na celu zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom budowlanym większej ochrony. Wykonawcy i podwykonawcy robót uzyskali gwarancję wypłaty wynagrodzeń za zrealizowane prace.

Wprowadzona w Kodeksie cywilnym zmiana stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2006 r., orzekającego o niezgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Trybunał w uzasadnieniu wyroku wskazał, że przepisy o gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane można umiejscowić w Kodeksie cywilnym.