Prawo

Bariera dla drogowych barierWe wdrażaniu norm istotne są dwie daty. Pierwsza wskazuje, od kiedy dana norma jest dostępna w naszym kraju, druga wyznacza koniec okresu harmonizacji, a więc termin, w którym muszą być wycofane wszystkie sprzeczne z nią przepisy. W przypadku drogowych barier ochronnych jesteśmy w okresie pomiędzy terminem dostępności normy PN-EN 1317 a czasem końcowym harmonizacji, przypadającym na 1 stycznia 2011 roku.

- Niestety stało się tak, że dla większości wyrobów w zakresie barier uzyskane aprobaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wygasły 31 grudnia 2009 roku. Tych aprobat IBDiM nie przedłużał, w związku z tym większość producentów barier znalazła się w takiej sytuacji, w której nie może już produkować swoich wyrobów – mówi Jadwiga Wrzesińska, Inżynier Materiałowy – Technolog, sprawujący nadzory na kontraktach drogowych.

Zarządzenie w sprawie barier ochronnych podpisaneGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki podpisał 23 kwietnia br. zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych. Celem zarządzenia jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie jak również ujednolicenie zasad stosowania drogowych barier ochronnych. Wytyczne będą stosowane do dróg krajowych oraz innych, których budowa lub przebudowa jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wytyczne zawierają zasady stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych oraz na odcinkach dróg do zabezpieczenia miejsc zagrożonych przy budowie lub przebudowie dróg krajowych oraz odcinków dróg, które nie są drogami krajowymi, ale których budowa lub przebudowa są realizowane przez GDDKiA. Dokument ten określa metody sprawdzania konieczności zastosowania barier ochronnych w zależności od miejsc zagrożeń i od parametrów ruchu drogowego oraz wyznacza sposób ustalania cech funkcjonalnych barier i ich usytuowania na drodze.

Stanowisko KLIR w sprawie odliczników czasu na sygnalizatorachWobec coraz częściej pojawiających się doniesień o instalowaniu dodatkowych komór sygnalizacyjnych zawierających wyświetlacze (odliczniki) czasu pozostającego do wyświetlenia sygnałów zielonego lub czerwonego, dla grup kołowych w drogowej sygnalizacji świetlnej, Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, po uprzednim zebraniu opinii oraz odbyciu debaty w tej sprawie przyjął następujące stanowisko.

O rok za późnoZmiany w rozporządzeniach w zakresie przepisów technicznych dotyczących drogowych barier ochronnych były konieczne ze względu na obowiązkowe stosowanie normy PN-EN 1317. – I ten fakt nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast zdecydowanie więcej kontrowersji wywołuje przygotowany przez GDDKiA projekt „Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” – podkreśla Piotr Olejak, dyrektor produktu w firmie INTERSTAL, który w rozmowie odpowiada na pytania o skutki opóźnień w aktualizacji przepisów technicznych dla systemów ograniczających drogę.

Nowe przepisy techniczne dla barier drogowychNowe przepisy techniczne dla systemów drogowych barier ochronnych zmieniają całkowicie dotychczasowe podejście do metod ich projektowania i stosowania. W miejsce parametrów typowo produkcyjnych określających bariery, wprowadzono funkcjonalne, których podstawą wyznaczania są badania systemów prowadzone w różnych aspektach zachowania poziomu bezpieczeństwa.

Minister Infrastruktury podpisał cztery rozporządzenia zmieniające dotychczasowe: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Wnioski z Forum w Krakowie upowszechnioneRada Programowa przesłała dokument zawierający wnioski z odbytego w lutym w Krakowie Samorządowego Forum Drogowego gronu adresatów, od których w największym stopniu zależy ich realizacja.

Dwudniowe obrady Forum były poświęcone zaprezentowaniu najważniejszych problemów, z którymi stykają się w swej pracy samorządowi drogowcy. SFD było wspólnym przedsięwzięciem PKD, korporacji samorządu terytorialnego: Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz porozumień zarządców dróg: Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych i Komisji Drogownictwa Miejskiego. Działająca podczas obrad komisja sformułowała 6 zasadniczych wniosków, które następnie zostały zredagowane i szerzej uzasadnione przez Radę Programową Forum. Zostały one przesłane Ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Jerzemu Millerowi oraz prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi, a także przewodniczącym sejmowych komisji: Infrastruktury Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Bronisławowi Dutce.