Prawo

Projekt zmian w PZPNa posiedzeniu 17 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają dostosować system zamówień publicznych do wyzwań wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz znacznie przyspieszyć postępowania przetargowe.

Nowe uregulowania między innymi mają poprawić płynność finansową wykonawców dzięki wcześniejszemu zwalnianiu wadiów, ponadto znoszą konieczność zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji i zapewniają zaliczkowanie przez zamawiających realizacji robót budowlanych. Projektowane przepisy również mają stanowić wsparcie dla wykonawców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W tym przypadku projektowane przepisy zakładają zrezygnowanie niektórych dotychczasowych ustawowych przesłanek wykluczenia na rzecz fakultatywnych, m.in. z powodu zalegania z podatkami lub składkami ubezpieczeniowymi. Nowelizacja dopuszcza też możliwość uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów społecznych, odnoszących się do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Elastyczniejszy KFD17 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zawarte w projekcie rozwiązania tworzą spójny system finansowania budowy dróg krajowych.

W projekcie przyjęto, że środki na inwestycje na drogach krajowych (budowa i przebudowa) będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania drogami krajowymi (w tym przygotowanie inwestycji w zakresie dokumentacji, pozyskanie gruntów, również bieżące utrzymanie i remonty) będą finansowane z budżetu państwa. Wyjątkiem w tym systemie jest rok 2009. Wszystkie bowiem tegoroczne wydatki będą mogły być finansowane przez KFD. Pozwoli to uzyskać zaplanowane w tym roku przez rząd oszczędności w wysokości ok. 9,7 mld zł.

Przepisy w sprawie zapobiegania szkodom w środowiskuOd 30 kwietnia 2007 roku obowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

Od 30 kwietnia 2007 roku obowiązuje ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75 poz. 493). Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (art. 1). Szkoda w środowisku jest to negatywna mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska (art. 6 ust. 11).

Ochrona środowiskaZ Krzysztofem Zarębą - sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska,  rozmawiamy o konsultacjach społecznych, prawie ochrony środowiska, przejściach dla zwierząt oraz osiągnięciach polskich drogowców.

- Czy uważa Pan za zasadne przeprowadzanie konsultacji społecznych, które przecież opóźniają inwestycje, a my i tak mamy opóźnienia,  mówiąc choćby w kontekście Euro 2012?

- Konsultacje społeczne są potrzebne. Są one także sankcjonowane prawem. Dlatego  wszystkie akty prawne jakie wydajemy - jakie są przygotowywane w projektach -  są poddawane konsultacjom społecznym. Jest to słuszne dlatego, że w wielu przypadkach środowiska zawodowe skupione w izbach, stowarzyszeniach, organizacjach zawodowych, mają głęboką praktyczną wiedzę i bardzo rozsądny stosunek w przypadku godzenia sprzecznych interesów.

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187 poz. 1340) implementuje przepisy dyrektywy 2002/49/WE.

Oczekiwane od wielu miesięcy rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw Nr 187 z dnia 12 października i weszło w życie po kolejnych dwóch tygodniach.

NATURA 2000 - szansa czy zagrożenie?W ostatnich latach wiele się mówi i pisze na temat unijnego programu ochrony przyrody NATURA 2000 - szczególnie w kontekście dyskusji ekologów z drogowcami na temat inwestycji w chronionych obszarach. Czym tak naprawdę jest NATURA 2000, jakie ma podstawy prawne, jakie cele i założenia?

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to jeden z najważniejszych programów dotyczących ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Celem powstania sieci jest ochrona bioróżnorodności dzięki zabezpieczeniu zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt w skali całej Europy.

Program powstał na podstawie dwóch dyrektyw: z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG), tzw.  dyrektywa ptasia oraz z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (92/43/EWG), tzw. dyrektywa siedliskowa.