Prawo

Wymiarowanie zbrojeń geosyntetycznych w konstrukcjach z gruntu zbrojonego w myśl przepisów EUROKODU 7EC 7 pomimo że określa zasady projektowania geotechnicznego, nie zajmuje się bezpośrednio gruntem zbrojonym. Zasad projektowania w tym zakresie należy się „doczytać” lub ustalić poprzez analogię do innych zastosowań. W wielu krajach UE zostały albo będą wydane odpowiednie załączniki do EC 7, w których uściślone będą zasady projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Wymiarowanie zbrojeń geosyntetycznych w konstrukcjach z gruntu zbrojonego w myśl przepisów EUROKODU 7Konstrukcje z gruntu zbrojonego są znane i wykonywane od czasów antycznych. Stosując zbrojenie wytwarza się kompozyt, który w przeciwieństwie do samego gruntu będzie posiadał wytrzymałość na rozciąganie, której sam grunt praktycznie nie wykazuje. Na „nowo” odkrył grunt zbrojony Henri Vidal, który w 1963 roku opracował metodę wymiarowania ścian oporowych z gruntu zbrojonego i podał zasady ich wykonawstwa. Grunt w tych ścianach posiadał zbrojenie ze stalowych taśm, a lico stanowiły elementy z blachy stalowej w formie poziomo leżącej litery U (Jones, 1998). Dalszym postępem było zastosowanie geosyntetyków dla potrzeb ulepszania i zbrojenia gruntu, które zapoczątkowano pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.

Traktat lizboński - nowe prawa dla gmin i regionówTraktat lizboński, który wszedł w życie wczoraj, 1 grudnia, ma uczynić Unię Europejską bardziej demokratyczną i skuteczną oraz poprawić pozycję regionów i miast w jej systemie politycznym. Parlamenty regionalne posiadające uprawnienia ustawodawcze zostały uznane za nowe podmioty w unijnym procesie decyzyjnym i będą uczestniczyły w tzw. procedurze monitorowania stosowania zasady pomocniczości.

Europejskie prawodawstwo będzie musiało w większym stopniu uwzględniać potrzeby obywateli oraz wybieranych przez nich przedstawicieli lokalnych i regionalnych. Komitet Regionów, który jest organem przedstawicielskim w Brukseli, od początku w pełni popierał nowy traktat, a teraz nawołuje do szybkiego wdrożenia jego postanowień.

Wywłaszczenie szybciej, niż niezwłoczniePrzejęcie gruntu pod inwestycję celu publicznego będzie następowało zdecydowanie szybciej. Tę procedurę usprawni przyjęta przez Sejm 5 listopad br. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Potrzeba przeprowadzenia nowelizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) spowodowana została wątpliwościami występującymi w praktyce stosowania przepisów, wprowadzonych nowelizacją w 2007 r. W ustawie wprowadzono szereg nowych uregulowań, w tym między innymi dokonano zmian dotyczących przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości.

Niezbędna nowelizacja przepisów technicznychDziałania organów MI oraz GDDKiA rozpoczęte w 2007 roku zmierzające do zakończenia prac merytorycznych nad aktualizacją i weryfikacją trzech przepisów: dotyczących dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz autostrad płatnych nie przyniosły rezultatów. Przyczyn wstrzymania prac jest kilka, jedną z nich jest brak pełnego rozeznania skali niezbędnych zmian oraz prawnych i technicznych konsekwencji tych zmian, a także strategii działania i harmonogramu prac.

Projektowanie w niejednoznacznych trybachPrzepisów obowiązujących w drogownictwie jest ogrom i tyle jest też komplikacji, które ze sobą niosą. Problem dodatkowo pogłębia nieaktualność przepisów technicznych i brak ich dostosowania do współczesnych potrzeb ruchu oraz obecnego poziomu stosowanych w drogownictwie technik i technologii.

Przez dziesięć lat obowiązywania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, nie dokonano żadnej oceny funkcjonowania jego przepisów pod kątem koniecznych nowelizacji. Podjęta blisko dwa lata temu próba scalenia i zweryfikowania rozporządzeń „technicznych” odnoszących się do dróg, obiektów inżynierskich i autostrad, niestety spełzła na niczym. Wskutek tego drogownictwo nadal boryka się z istniejącym w regulacjach technicznych stanem. Niestety, wyjścia z tego impasu trudno spodziewać się w najbliższym czasie. Dlatego środowiska drogowców coraz intensywniej alarmują o podjęcie prac nad porządkowaniem archaicznych przepisów. Zagadnienie to podjęto podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność” – Zakopane, 23-25 września 2009 r.