Prawo

Stanowisko KLIR w sprawie odliczników czasu na sygnalizatorachWobec coraz częściej pojawiających się doniesień o instalowaniu dodatkowych komór sygnalizacyjnych zawierających wyświetlacze (odliczniki) czasu pozostającego do wyświetlenia sygnałów zielonego lub czerwonego, dla grup kołowych w drogowej sygnalizacji świetlnej, Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, po uprzednim zebraniu opinii oraz odbyciu debaty w tej sprawie przyjął następujące stanowisko.

O rok za późnoZmiany w rozporządzeniach w zakresie przepisów technicznych dotyczących drogowych barier ochronnych były konieczne ze względu na obowiązkowe stosowanie normy PN-EN 1317. – I ten fakt nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast zdecydowanie więcej kontrowersji wywołuje przygotowany przez GDDKiA projekt „Wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych” – podkreśla Piotr Olejak, dyrektor produktu w firmie INTERSTAL, który w rozmowie odpowiada na pytania o skutki opóźnień w aktualizacji przepisów technicznych dla systemów ograniczających drogę.

Nowe przepisy techniczne dla barier drogowychNowe przepisy techniczne dla systemów drogowych barier ochronnych zmieniają całkowicie dotychczasowe podejście do metod ich projektowania i stosowania. W miejsce parametrów typowo produkcyjnych określających bariery, wprowadzono funkcjonalne, których podstawą wyznaczania są badania systemów prowadzone w różnych aspektach zachowania poziomu bezpieczeństwa.

Minister Infrastruktury podpisał cztery rozporządzenia zmieniające dotychczasowe: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Wnioski z Forum w Krakowie upowszechnioneRada Programowa przesłała dokument zawierający wnioski z odbytego w lutym w Krakowie Samorządowego Forum Drogowego gronu adresatów, od których w największym stopniu zależy ich realizacja.

Dwudniowe obrady Forum były poświęcone zaprezentowaniu najważniejszych problemów, z którymi stykają się w swej pracy samorządowi drogowcy. SFD było wspólnym przedsięwzięciem PKD, korporacji samorządu terytorialnego: Związku Województw RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz porozumień zarządców dróg: Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych i Komisji Drogownictwa Miejskiego. Działająca podczas obrad komisja sformułowała 6 zasadniczych wniosków, które następnie zostały zredagowane i szerzej uzasadnione przez Radę Programową Forum. Zostały one przesłane Ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Jerzemu Millerowi oraz prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi, a także przewodniczącym sejmowych komisji: Infrastruktury Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Bronisławowi Dutce.

Oświetlenie dróg - problemy z interpretacją prawaFinansowanie oświetlenia dróg i ulic należy do zadań własnych gminy. Jednak przepisy, które regulują to zagadnienie, w praktyce budzą wiele wątpliwości. Dotyczą one zakresu przedmiotowego finansowania oświetlenia oraz kwestii własnościowych.

Odpłatność za użytkowanie i korzystanie z drógKorzystanie z dróg publicznych przez ich użytkowników, co do zasady, jest nieodpłatne. Jest to konsekwencją faktu, że tego rodzaju szlaki od zawsze były powszechnie dostępne i z oczywistych względów powszechnie używane. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by korzystanie ze szlaków komunikacyjnych (zwłaszcza tych mających podstawowe znaczenie, jak i lokalnych) z racji ich funkcji było uzależnione od poniesienia określonej opłaty. Również od zawsze drogi jako urządzenia o znaczeniu strategicznym (zarówno tym podstawowym militarnym, jak też technicznym czy ekonomicznym) były budowane utrzymywane oraz chronione przez organy władzy publicznej.