16 stycznia prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Celem ustawy jest wprowadzenie możliwości ustalenia odszkodowania i wypłaty zaliczki tym osobom, które na skutek nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, są zmuszone do opuszczenia nieruchomości przed otrzymaniem odszkodowania.

W myśl nowelizacji, decyzję ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto ustawa przewiduje, że w takiej sytuacji, osobie uprawnionej do odszkodowania wypłacana będzie, na jej wniosek, zaliczka w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłata zaliczki następować będzie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W sytuacji, kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej osoby, której wypłacono zaliczkę lub zostanie stwierdzona jej nieważność, osoba której wypłacono zaliczkę lub jej spadkobiercy będą zobowiązani do zwrotu zaliczki po jej zwaloryzowaniu na dzień zwrotu.

W art. 2 noweli przewidziano, iż będzie ona miała zastosowanie również do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia noweli w życie, o ile do tego czasu decyzja ta nie stała się ostateczna.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.