A4 zgodna ze standardamiProkuratura Rejonowa w Ropczycach umorzyła śledztwo w sprawie dopuszczenia niewłaściwych materiałów do budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów – Dębica. Tym samym potwierdziły się zapewnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące stosowania materiałów zgodnie z wymaganiami normowymi i specyfikacją techniczną.

We wrześniu 2011 roku do Prokuratury Rejonowej w Ropczycach wpłynęło zawiadomieni o przestępstwie, dotyczące rzekomych nieprawidłowości przy budowie autostrady A4. Wykonawca robót na tym odcinku, firma Budimex S.A., jak również inwestor GDDKiA, komunikowały, że informacje te nie mają pokrycia w faktach.

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż odcinek autostrady A4 w rejonie Ropczyc, jest wykonywany z błota, gałęzi oraz iłów GDDKiA Oddział Rzeszów, przeprowadził szczegółową kontrolę, w trakcie której we wrześniu 2011 roku pobrano próbki gruntu do badań laboratoryjnych, sporządzono dokumentację fotograficzną oraz dokonano identyfikacji pochodzenia wbudowanego materiału nasypowego. Kontrolę przeprowadził także Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Badania prowadził także Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W oparciu o dokonane odwierty oraz badania sondą statyczną CPTU ustalono, że materiał, który został wbudowany jest zgodny z deklarowanym przez wykonawcę oraz spełnia wymogi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.