Decyzję dotyczącą budowy obwodnicy Inowrocławia, zgodnie z zapowiedzią, wydała wojewoda Ewa Mes. Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy obecni byli prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz dyrektor Oddziału GDDKiA Mirosław Jagodziński.

Planowana inwestycja ma zmniejszyć dotychczasowe utrudnienia w ruchu samochodowym oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych. W efekcie pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, redukując emisję zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin przez pojazdy.

Budowa obejmie wykonanie obwodnicy Inowrocławia, czterech węzłów, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych, oświetlenia drogowego, przepustów drogowych, urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie obwodnicy na środowisko (ekrany akustyczne, zieleń, urządzenia oczyszczające wody spływające z jezdni), urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe), tymczasowych dróg dojazdowych na czas budowy podłączeń do istniejących dróg. Jednocześnie, w niezbędnym zakresie, przebudowane zostaną pobliskie drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, urządzenia telekomunikacyjne, energetyczne, melioracyjne, wodociągowe, solankowe i gazowe.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.