Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn z wyłączeniem obwodnicy Łomży.

Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym – 2 x 2 pasy ruchu, o długości około 74 km., budowę dróg dojazdowych, 4 Miejsc Obsługi Podróżnych, przełożenie i przebudowę istniejących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich kolidujących z planowaną inwestycją oraz przebudowę kolidujących z przedsięwzięciem istniejących urządzeń infrastruktury (m.in. sieci gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych), w szczególności przebudowę linii elektroenergetycznych.

Dla zabezpieczenia okolicznych mieszkańców przed hałasem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył na inwestora obowiązek wykonania ekranów akustycznych. Trasa przedsięwzięcia nie przecina form ochrony przyrody, ale w celu zabezpieczenia lokalnych ścieżek migracji zobowiązano inwestora do budowy ponad 40 przejść i przepustów dla płazów, gadów i ssaków, w tym także jedne z pierwszych w województwie podlaskim przejścia górne - w formie zielonego mostu.

Na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Regionalny Dyrektor nałożył obowiązek obligatoryjnego przeprowadzenia ponownej oceny wpływu inwestycji na środowisko. Pozwoli ona na uszczegółowienie warunków środowiskowych, określonych w decyzji środowiskowej i ewentualne nałożenie dodatkowych warunków, zabezpieczających przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Ponadto, nałożona analiza porealizacyjna, sporządzona po oddaniu inwestycji do użytkowania, określi rzeczywiste poziomy hałasu w stosunku do narażonej zabudowy mieszkaniowej, co pozwoli na podjęcie dodatkowych działań zaradczych.

Źródło: RDOŚ w Białymstoku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.