Za 5 miesięcy (13 lutego 2015 roku) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonej na drogi samorządowe. Rezerwa subwencji ogólnej została przewidziana w projekcie budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z rezerwy są przeznaczane na:
- dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę – przeprawa promowa w Świnoujściu.

W przypadku przedsięwzięć, o dofinansowanie których mogą ubiegać się miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa, preferowane będą inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich o jednolitych numerach inwentarzowych, które mają już pozwolenia na budowę oraz ciągów drogowych przebiegających przez obszar co najmniej dwóch powiatów lub województw, dla których zawarte zostało porozumienie o realizacji.

Spośród  inwestycji, o dofinansowanie których mogą ubiegać się miasta na prawach powiatu, preferowane będą remonty dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich.

Kryteria podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na drogi samorządowe na 2015 rok zostały juz uzgodnione na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.