Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Dokument Implementacyjny jest uszczegółowieniem „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.)”, która została przyjęta przez rząd 22 stycznia 2013 r.

W dokumencie określono cele operacyjne w obszarach transportu: drogowego, kolejowego, morskiego i wodno-śródlądowego, z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2014-2020. Na podstawie tych celów wyznaczono kryteria wyboru projektów do przygotowania rankingu priorytetowych inwestycji, które poprawią krajową i międzynarodową dostępność transportową Polski. Tym samym dokument jest kompleksowym planem rozwoju strategicznych inwestycji transportowych, co stanowi warunek pozyskania na ich realizację środków z Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Dokument, po przyjęciu przez rząd, zostanie przekazany do oceny Komisji Europejskiej. Będzie to pierwszy krok do wypełnienia warunku ex ante dla działań związanych z promowaniem zrównoważonego transportu i usuwaniem niedoborów przepustowości w funkcjonowaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.