Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – etyka to jeden z kluczowych elementów usprawniających zarządzanie i przede wszystkim budujący wartość firmy. Dziś bardzo ważnym jest określenie systemu wartości i zasad postępowania zarówno z zewnętrznym otoczeniem firmy: partnerami, kontrahentami lub konkurencją, ale również z pracownikami. Rzetelność podmiotu w dużej mierze przekłada się na jego sukces i rozwój.

Na rzecz propagowania i przestrzegania zasad etyki w biznesie działają m.in. organizacje pracodawców. Jedną z nich jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, które od lat realizuje cenne inicjatywy w tym zakresie.

Bez wątpienia przedsięwzięciem znaczącym w środowisku gospodarczym jest Projekt „RZETELNI” realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020. W ocenie dotychczasowych Laureatów - udział w Projekcie „RZETELNI” to nie tylko wyróżnienie i możliwość aktywnej promocji, ale również nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.  

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o Certyfikaty w sześciu dziedzinach:
- Rzetelni w Biznesie – wyróżnienie dla firm działających na polskim rynku, które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania,
- Rzetelni w Ochronie Zdrowia – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym i firmom branży medycznej, kierujących się etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania,
- Rzetelny Samorząd – tytuł dla samorządów, które dbają o wysokie standardy i stwarzają korzystne warunki dla rozwoju społeczności lokalnej,
- Rzetelna Instytucja – wyróżnienie przyznawane instytucjom i jednostkom, które poprzez   swoją działalność istotnie wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny swojego otoczenia,
- Rzetelny Menedżer - nagroda dla osób zarządzających, właścicieli firm, samorządowców, którzy dbają o poszanowanie norm etycznych, a prowadzone przez nich podmioty rozwijają się na ponad przeciętnym poziomie,
- Rzetelny Pracodawca – przyznawany po raz pierwszy Certyfikat dla podmiotów podejmujących działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, inwestujących w rozwój zasobów ludzkich oraz kierujących się zasadami związanymi ze społeczną odpowiedzialności biznesu.

Z udziałem w projekcie liczy się szereg korzyści związanych z kreowaniem wizerunku, promocją i reklamą, ale też możliwością spotkań i kontaktów. - Dotychczasowi Laureaci Projektu RZETELNI podkreślają, że udział w przedsięwzięciu przełożył się na kreowanie ich wizerunku na rynku, dzięki chociażby rekomendacjom wysyłanym do ich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że również w tym roku nagrodzeni będą w stanie pokazać szerszemu gronu, że są bardzo ważnym graczem polskiej gospodarki (…) - mówi Robert Składowski, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Idea przedsięwzięcia spotkała się ze słowami uznania ze strony Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także poparciem Marszałków, Wojewodów, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości, co tylko potwierdza prestiż i wysoką rangę inicjatywy.

Do Projektu „RZETELNI” mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, placówki medyczne, instytucje, samorządy oraz osoby zarządzające. Wielki finał już w 28 czerwca br. podczas Wielkiej Gali „25 lat wolności dla polskiej rzetelności”.

Więcej informacji na stronie www.rzetelni.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.