Podczas konferencji, której gospodarzem była Komisja Europejska, radni miejscy, dyrektorzy przedsiębiorstw i liderzy społeczeństwa obywatelskiego omawiali działania przedstawione w strategicznym planie realizacji na rzecz inteligentnych miast oraz sposób wprowadzenia ich w życie.

KE ogłosiła, że na wiosnę 2014 r. wystosuje zaproszenie do podejmowania zobowiązań na rzecz inteligentnego miasta i społeczności, aby zmobilizować wysiłki zmierzające do realizacji priorytetów planu działania. Plan ten jest częścią piątego europejskiego partnerstwa innowacyjnego.

Na rzecz inteligentnych miast i społeczności Komisja zamierza przeznaczyć około 200 mln euro w budżecie na lata 2014–2015 programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - „Horyzont 2020” w celu przyspieszenia postępów i wprowadzenia na szeroką skalę rozwiązań służących inteligentnym miastom. Pojawią się również możliwości dostępu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności koncentruje się na obszarach, w których problemy ICT, energii i mobilności nakładają się na siebie, oraz wskazuje najbardziej skuteczne, wspólne podejścia i rozwiązania. Europejskie miasta i regiony różnią się od siebie, ale mają również wiele podobnych potrzeb, które można najlepiej zaspokoić dzięki wspólnemu podejściu. W ten właśnie sposób europejskie partnerstwo może wnieść wartość dodaną.

Europejskie partnerstwo łączy radnych miejskich, przedsiębiorstwa i przedstawicieli społeczności oraz zapewnia tym podmiotom forum, w ramach którego można zidentyfikować, opracować i rozpowszechniać innowacyjne rozwiązania, a także je realizować. Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności będzie koncentrować się na zrównoważonej mobilności miejskiej, zrównoważonych dzielnicach i środowisku zbudowanym, jak również na zintegrowanych infrastrukturach i procesach w obszarze energii, ICT i transportu. W ramach tego partnerstwa określono również niezbędne działania zorientowane na obywateli i ich udział oraz działania związane z rozwojem nowych modeli finansowania i biznesu, które przyspieszą wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań na rzecz inteligentnego miasta.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.