Na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka dostępna jest mapa akustyczna, dzięki której można sprawdzić miejsca najbardziej zagrożone hałasem.

Z analizy opracowanych map wynika m.in., że przyczyną największego zagrożenia hałasem w Płocku jest hałas drogowy. Obszary szczególnie zagrożone ponadnormatywnym poziomem hałasu to:
- ul. Bielska na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do Aleja Stanisława Jachowicza,
- Al. Stanisława Jachowicza w pobliżu skrzyżowania z ul. Bielską,
- Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Granicznej do ul. Otolińskiej,
- Al. Jana Kilińskiego od Al. Stanisława Jachowicza do ul. Warszawskiej.

Kolejnym co do wielkości źródłem zagrożeń jest w Płocku hałas kolejowy. Wynika to z faktu, że linia kolejowa na wielu odcinkach przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Obszary, na których przekroczony jest dopuszczalny poziom hałasu, występują w sąsiedztwie linii kolejowej, przede wszystkim na odcinku od ul. Otolińskiej do Słonecznej.

Stosunkowo niewielkie obszary miasta zagrożone są hałasem przemysłowym. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych.

Na podstawie mapy akustycznej Płocka, dla terenów na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, opracowany zostanie szczegółowy programu ochrony środowiska przed hałasem. Celem programu będzie doprowadzenie aktualnego poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej.

Źródło: UM Płock

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.