W drugiej połowie przyszłego roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o ruchu drogowym w sprawie nieuprawnionego posługiwania się kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmieniają zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.
 
Uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają karty parkingowe na okres 3 lat.

Ponadto, na mocy zmienionego Prawa o ruchu drogowym, powstanie centralna ewidencja kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Ustawa przewiduje, iż system ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 roku.
   
Uchwaloną ustawą wprowadzono zmianę w Kodeksie wykroczeń poprzez dodanie nowego typu wykroczenia, którym będzie posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Zatem na przykład posługiwanie się taką kartą bez związku z przewozem osoby niepełnosprawnej lub kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną do 2 tys. zł. Przepis ten zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Źródło: Prezydent RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.