Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które w ramach programu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) otrzymają prawie 200 mln euro na dalszą poprawę infrastruktury transportowej w granicach UE. - Chcemy dać obywatelom Unii możliwość korzystania z kompletnej, bezpiecznej i nowoczesnej sieci drogowej - mówi odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.

W toku realizacji tych projektów, wybranych w wyniku dorocznego zaproszenia do składania wniosków z 2011 r., wsparcie finansowe UE zostanie wykorzystane do różnych celów, od budowy lub modernizacji istniejących połączeń przez wsparcie korytarzy transportowych i umocnienie partnerstwa publiczno-prywatnego po innowacyjne instrumenty finansowe.

Siim Kallas powiedział, że Komisja Europejska nadal wspiera budowę i modernizację europejskiej infrastruktury transportowej, aby zapewnić obywatelom możliwość czerpania korzyści z faktu istnienia kompletnej, bezpiecznej i nowoczesnej sieci drogowej. Ponadto udostępniona kwota prawie 200 mln euro będzie również pomocna we wspieraniu zatrudnienia w UE, ponieważ umożliwia państwom członkowskim inwestowanie w duże i małe projekty infrastrukturalne w okresie ogólnej stagnacji gospodarczej.

Łączna kwota przyznana w ramach programu z 2011 r. wynosiła 198,63 mln euro, a środki te były przeznaczone na finansowanie najważniejszych priorytetów w ramach sieci TEN-T z naciskiem na następujące dziedziny:

- Priorytet 1: Promocja rozwoju zintegrowanych i multimodalnych systemów transportowych - wybrano 10 projektów, wartość dofinansowania wynosi 25,92 mln euro;
- Priorytet 2a: Analizy i prace przygotowawcze w zakresie projektów przyczyniających się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania się do niej (emisja gazów cieplarnianych) - wybrano cztery projekty, wartość dofinansowania wynosi 9,37 mln euro;
- Priorytet 2b: Analizy i prace wspomagające ograniczanie oddziaływania transportu morskiego na środowisko (substancje zanieczyszczające powietrze) - wybrano cztery projekty, wartość dofinansowania wynosi 3,76 mln euro;
- Priorytet 3: Przyśpieszenie/ułatwienie wdrażania projektów TEN-T - wybrano 44 projekty, wartość dofinansowania wynosi 146,63 mln euro;
- Priorytet 4: Wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego i innowacyjne instrumenty finansowe - wybrano trzy projekty, wartość dofinansowania wynosi 5,63 mln euro;
- Priorytet 5: Wsparcie długofalowego wdrażania sieci TEN-T, w szczególności rozwój korytarzy umożliwiających skoordynowaną realizację sieci - wybrano sześć projektów, wartość dofinansowania wynosi 7,32 mln euro.

Zarządzaniem projektami zajmie się Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej, działająca pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej i współpracująca z beneficjentami projektów.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.