Nałożony przez Polskę i Litwę obowiązek przeniesienia na lewą stronę kierownicy umieszczonej w samochodach osobowych po prawej stronie narusza prawo Unii, orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Trybunał uznał, że tego rodzaju środek wykracza poza to, co konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, a państwa członkowskie nie mogą zabronić, ograniczyć lub przeszkodzić rejestracji, sprzedaży, wprowadzania do ruchu bądź użytkowania pojazdów ze względów związanych z ich konstrukcją, funkcjonowaniem lub układem kierowniczym.

W Polsce i na Litwie, w których obowiązuje ruch prawostronny, dla celów rejestracji pojazdu układ kierowniczy powinien znajdować się po jego lewej stronie lub powinien zostać przeniesiony na tę stronę, jeżeli uprzednio znajdował się po prawej stronie. Uznając, że warunek ten jest sprzeczny z dyrektywami 2007/46 i 70/311 w zakresie dotyczącym pojazdów nowych oraz z przepisami prawa Unii z dziedziny swobodnego przepływu towarów w zakresie dotyczącym pojazdów uprzednio zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko wskazanym państwom członkowskim.

Trybunał stwierdził, że pozycja miejsca kierowcy w sposób ścisły związana z układem kierowniczym pojazdu jest objęta harmonizacją ustanowioną na mocy dyrektyw 2007/46 i 70/311, w związku z czym państwa członkowskie nie mogą wymagać dla celów rejestracji na ich terytorium nowego pojazdu, aby ze względów bezpieczeństwa przenieść miejsce kierowcy owego pojazdu na stronę przeciwną do kierunku ruchu drogowego.

Trybunał rozpatrzył argument Polski i Litwy, wedle którego regulacje owych państw są uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drogowego stanowiącego nadrzędny wzgląd interesu ogólnego, który może uzasadniać przeszkodę w swobodnym przepływie towarów. Jednocześnie wskazał, że sporne przepisy przewidują odstępstwa w zakresie dotyczącym używania pojazdów wyposażonych w kierownicę z prawej strony przez osoby, które udają się do Polski i na Litwę na czas określony (np. turyści). Okoliczność ta wskazuje w ocenie Trybunału, że sporne przepisy tolerują ryzyko związane z ruchem tego rodzaju pojazdów.

Zdaniem Trybunału dane statystyczne, które przytoczyły rząd polski i rząd litewski, nie wykazują w sposób wystarczający związku pomiędzy liczbą wypadków a udziałem pojazdów, w których miejsce kierowcy znajdowało się po prawej stronie.

Trybunał stwierdził, że istnieją środki i rozwiązania w mniejszym stopniu naruszające swobodę przepływu towarów i jednocześnie nadające się do istotnego zmniejszenia ryzyka, które może nieść ze sobą uczestniczenie w ruchu pojazdów, w których kierownica znajduje się z tej samej strony co kierunek ruchu drogowego. Wskazał, że państwa członkowskie dysponują odpowiednimi środkami, by zgodnie z aktualną wiedzą techniczną zapewnić kierowcy pojazdu wystarczającą widoczność zarówno do tyłu, jak i do przodu (np: montaż dodatkowych lusterek zewnętrznych, dostosowanie instalacji świetlnej i wycieraczek).

W związku z powyższym Trybunał orzekł, że Polska i Litwa naruszyły prawo Unii.

Źródło: Trybunał sprawiedliwości UE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.