Na początku października podpisane zostały kolejne dwie umowy na realizację zadań publicznych z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy w oparciu o program 25/75.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy budowy sięgacza drogowego przy ul. Bułgarskiej 1. Zadanie powinno zostać zrealizowane najpóźniej do 30 listopada br. 25 proc. kosztów inwestycji pokryją mieszkańcy, pozostałą część sfinansuje miasto.

Druga umowa dotyczy budowy ulic Borowikowej i Koźlakowej oraz fragmentu ulicy Pieczarkowej z podłączeniem do ul. Maciaszka wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Zadanie ma być zrealizowane do końca tego roku – 22 września br. wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany. W przypadku tej inwestycji mieszkańcy sfinansują 20 proc. kosztów, a pozostała suma pokryta zostanie z budżetu miasta.

Podpisanych zostało już siedem umów na realizację inwestycji w ramach programu 25/75. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, wystarczy zgromadzić 25 proc. wkładu własnego szacunkowego kosztu inwestycji.

Prezydent miasta może obniżyć wymaganą wysokość wkładu wnioskodawcy, wynoszącą 25 proc., do wysokości nie mniejszej niż 15 proc. w przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.