Dobiegają końca prace nad planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2025. W wyniku zakończonych niedawno konsultacji, dokonano w nim wielu istotnych korekt. W najbliższą środę przyjmie go zarząd województwa, a sejmik będzie mógł go uchwalić jeszcze na wrześniowej sesji. 

Dokument zakłada, że kluczową rolę w regionalnym publicznym transporcie pasażerskim odgrywać będzie kolej. Wojewódzka sieć publicznych przewozów pasażerskich docelowo składać się będzie z 22 linii kolejowych oraz 45 linii autobusowych, powiązanych i uzupełnianych przez autobusowy transport lokalny. W pięciu największych miastach regionu powstanie 11 zintegrowanych „strategicznych” węzłów przesiadkowych umożliwiających przesiadki do środków komunikacji o zasięgu ponadregionalnym. Pozostałymi węzłami systemu będą zintegrowane platformy przesiadkowe w liczbie 36, zlokalizowane w stolicach powiatów oraz innych generujących znaczący ruch pasażerski miejscowościach. System uzupełnią rozwinięta sieć przystanków oraz nowoczesne systemy informacji podróżnych i sprzedaży biletów.   

Władze województwa chcą przyciągnąć pasażerów do kolei przede wszystkim dostosowaniem siatki połączeń do realnych potrzeb, co na przykład w przypadku linii Bydgoszcz-Toruń będzie oznaczało podwojenie liczby codziennych kursów (docelowo będą tam kursowały 32 pary pociągów). Zachętą ma być także nowa, lepsza jakość kolejowej infrastruktury - nowoczesne pociągi, zrewitalizowane tory i zmodernizowane dworce. Wśród nowych rozwiązań organizacyjnych znajdą się między innymi budowa zintegrowanych rozkładów jazdy i prace nad zintegrowanym biletem wojewódzkim.

Dla wypracowywania najlepszych rozwiązań systemowych zostaną powołane dwie nowe instytucje: Zarząd Wojewódzkiego Transportu Publicznego i Wojewódzka Rada Transportu Publicznego. Pierwsza z nich będzie jednostką samorządu województwa, której misją będzie udoskonalanie przyjętych rozwiązań i koordynacja działań operacyjnych. Druga - społeczne stałe ciało doradczo-opiniodawcze, złożone z przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń pasażerów, przewoźników oraz ekspertów w tej dziedzinie - będzie rozwinięciem zaproponowanej przez marszałka województwa idei „okrągłego stołu w sprawach transportu”. Gremium to będzie płaszczyzną artykułowania i godzenia sprzecznych interesów oraz budowania regionalnego konsensusu w sprawach komunikacji publicznej.      

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.