Od początku maja na terenie województwa małopolskiego występowały intensywne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały wiele zniszczeń. Trwa szacowanie strat w infrastrukturze komunalnej oraz rolnictwie.

Do 13 czerwca straty zgłosiło 29 jednostek samorządu terytorialnego w tym: 24 gminy, 4 powiaty i samorząd województwa. Do tej pory Komisja Wojewódzka zweryfikowała straty w 18 gminach i 2 powiatach, na kwotę ponad 10 mln zł.

Uszkodzonych zostało 49,69 km dróg, 9 mostów, 24 przepusty, 1 stacja ujęcia wody pitnej, 1 oczyszczalnia ścieków, 1 szkoła podstawowa, 1 boisko sportowe i 1 plac targowy.

W związku z kolejnymi intensywnymi opadami deszczu w niektórych jednostkach będzie konieczna dodatkowa weryfikacja strat.

Zgodnie z wytycznymi ministra administracji i cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.