Ponad 274 miliony złotych przyznano w 2012 roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły region w tym roku i w latach poprzednich. Do tej pory udało się m.in.: odbudować lub wyremontować ponad 813 km dróg, 50 mostów i 79 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną.

Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

W ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa wojewoda małopolski w 2012 roku zawarł umowy ze 162 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ze 145 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim na realizację 1223 zadań na  kwotę ponad 232 mln zł.

Dzięki tym środkom wyremontowano lub odbudowano m.in.:
- 813 km dróg, w tym 644,7 km gminnych, 158,8 km powiatowych i 9,4 km dróg wojewódzkich,
- 50 mostów, w tym 37 gminnych, 10 powiatowych i 3 wojewódzkie,
- 79 przepustów, w tym 57 gminnych, 14 powiatowych i 8 wojewódzkich,
- 6 kładek,
- 4 obiekty urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 2,4 km sieci kanalizacji deszczowej,
- 6 obiektów sieci wodociągowej,
- 1 stację uzdatniania wody,
- 6 oczyszczalni ścieków,
- 9 obiektów sportowych.

Ponad 30,3 mln zł Małopolska otrzymała w tym roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te trafiły do 12 samorządów (5 gmin i 7 powiatów), które zrealizowały 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty).
W ramach projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” jednostkom samorządu terytorialnego przekazano prawie 11,8 mln zł. Powołany przez wojewodę małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu wydał 95 opinii dla 65 zadań dla 21 gmin, 7 powiatów i samorządu województwa. Wojewódzki Zespół opiniuje także zadania realizowane w ramach Programu Priorytetowego (przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska) realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 31 grudnia wydano 8 opinii dla 6 zadań, dla miasta Kraków, powiatu gorlickiego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (powiat bocheński), gminy Gnojnik.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.