Już w tym tygodniu Komisja Europejska otrzyma zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Małopolskiego wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rozpocznie się ostatni etap - negocjacje - które powinny zakończyć się jesienią br.

– Środki unijne, jakie będziemy mieć teraz do dyspozycji, są niemal o połowę większe niż ostatnio. To ogromna szansa dla regionu, ale też odpowiedzialność. Myślę, że program, jaki wypracowaliśmy wspólnie pozwoli sprostać wymaganiom i oczekiwaniom, jakie się pokłada w tym dokumencie – mówił Marek Sowa, marszałek Małopolski.

Alokacja RPO WM 2014-2020 wynosi 2 875,45 mln euro, w tym 2 073,52 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 801,93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Osie priorytetowe oraz alokacja środków europejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020:

1. Gospodarka wiedzy – 250 mln euro, czyli 8,7 proc. wszystkich środków w ramach RPO MW 2014-2020. Spodziewane efekty po wdrożeniu osi to m.in. 115 nowych naukowców we wspieranych jednostkach, 1 835 dotacji na B+R dla przedsiębiorstw.

2. Cyfrowa Małopolska –140 mln euro (4,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 66 urzędów, które wdrożą katalog rekomendacji dot. awansu cyfrowego.

3. Przedsiębiorcza Małopolska – 310 mln euro (10,8 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 1 800 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych.

4. Regionalna polityka energetyczna – 380 mln euro (13,2 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 16 obiektów Park&Ride, 56 000 lokali z wymienionymi niskosprawnymi urządzeniami grzewczymi.

5. Ochrona środowiska – 138 mln euro (4,8 proc). Spodziewane efekty to m.in. 383 km wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji.

6. Dziedzictwo regionalne – 144 mln euro (5,0 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 400 km nowych i przebudowanych szlaków turystycznych, 44 zabytki objęte wsparciem.

7. Infrastruktura transportowa – 400,5 mln euro (13,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 10 zakupionych pociągów, 80% odcinków dróg wojewódzkich o dobrym lub zadowalającym stanie nawierzchni  (teraz – 66%).

8. Rynek pracy – 268 mln euro (9,3 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 2 800 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, 10 300 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie zwiększenia kompetencji kadr i potencjału pracodawców.

9. Region spójny społecznie – 232 mln euro (8 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 600 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, 6 500 osób niepełnosprawnych objętych działaniami integracyjnymi (aktywizacja społeczna i zawodowa).

10. Wiedza i kompetencje – 200 mln euro (7 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 14 000 uczniów szkolnictwa zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach.

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 200 mln euro (7 proc.). spodziewane efekty to m.in. 400 ha obszarów objętych rewitalizacją.

12. Infrastruktura ochrony zdrowia – 111 mln euro (3,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 60 mln euro wsparcia w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

13. Pomoc techniczna EFS – 102 mln euro (3,5 proc.).

Po otrzymaniu RPO WM 2014-2020 Komisja Europejska oceni zgodność programu z rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także zgodność z umową partnerstwa. W ciągu trzech miesięcy od daty złożenia RPO WM 2014-2020 KE przedstawi swoje uwagi. Małopolska będzie zobowiązana dostarczyć wszystkie dodatkowe informacje oraz w określonych wypadkach – wprowadzić ewentualne korekty.

Najpóźniej pół roku od daty złożenia RPO WM 2014-2020 Komisja Europejska musi przyjąć program (oczywiście – nie wcześniej niż przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa), pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione.

– Równocześnie z prowadzonymi z Komisją Europejską negocjacjami, w Małopolsce będzie trwała praca nad m.in. uszczegółowieniem programu, systemem wskaźników, kryteriów wyboru projektów, procedurami naboru i wzorami dokumentów aplikacyjnych – podkreślał marszałek Sowa – Wszystko po to, aby już od początku następnego roku można było ogłaszać pierwsze konkursy i rozdzielać środki – dodał.

Źródło: (kor)/Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.