MZD o drzewostanie przyulicznym w PłockuZgodnie ze statutem Miejski Zarząd Dróg w Płocku jest odpowiedzialny za pielęgnację wysokiej zieleni przydrożnej, w tym usuwanie i sadzenie drzew (również poza pasami drogowymi). Właśnie ta miejska jednostka poinformowała o zrealizowanych pracach w drzewostanie w pasach drogowych  i przy ulicach na terenie miasta w pierwszej połowie 2012 roku. Prowadzone prace w drzewostanie obejmowały: pielęgnację wysokiej zieleni przyulicznej w pasach drogowych ulic miasta, wycinkę drzew obumarłych, frezowanie karp korzeniowych,  usuwanie odrostów u drzew na pniach i przy korzeniach.

Pielęgnacja drzew była prowadzona w pasach drogowych dróg krajowych,  wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wykonana zabiegi pielęgnacyjne polegały  głównie na usunięciu posuszu, usunięciu odrostów korzeniowych, co w zdecydowany sposób wpłynęło na poprawę estetyki  i zwiększyło bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie dróg wykonano na 637 drzewach. Pielęgnacja drzewostanu ze względu na trwający do końca lipca okres lęgowy ptaków jest spowolniona i odbywa się tylko na pojedynczych drzewach, na których nie ma gniazd. Prace związane z pielęgnacją drzewostanu i usuwaniem obumarłych drzew, frezowaniem karp korzeniowych,  były  finansowane ze środków własnych Miejskiego Zarządu Dróg.

Aktualnie są wykonywane przeglądy drzewostanu w pasach drogowych ulic w celu wytypowania drzew obumarłych. Po skompletowaniu materiałów MZD wystąpi o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew. W sezonie zimowym 2011/2012 obumarło na terenie Płocka kilkanaście starszych drzew.

Dobrze przetrwały okres zimy młode drzewa, przy których jesienią 2011 roku wykonano specjalne osłony, mające chronić przed  nadmiernym zasoleniem podczas prowadzonej akcji zimowej. Osłony pośrednio przyczyniły się do zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew przed mrozem, dzięki czemu około 200 sztuk młodych drzew, głównie rosnących w strefie objętej ochroną konserwatorską, dobrze przetrwało niskie temperatury, które wystąpiły w zimie 2011/2012 roku. Miniona zima okazała się wyjątkowo groźna dla roślin, ponieważ występowały bardzo niskie temperatury bez śniegu. W Płocku wymarzły prawie wszystkie  „różanki”, które przetrwały kilka wcześniejszych zim.

Miejski Zarząd Dróg w 2011 roku łącznie posadził 377 sztuk drzew i 621 sztuk krzewów, nasadzenia te stanowią rekompensatę ekologiczną za wycięte z pasów drogowych obumarłe drzewa.  Nowe młode drzewa w chwili sadzenia mają duże obwody pni od 12 do 18 cm i okazałe korony. Chodzi o uzyskanie szybkiego efektu ekologicznego i estetycznego.

Niestety, młode drzewa na terenie miasta są niszczone (wyłamywane) przez wandali. Niszczone są również tzw. stelaże, czyli konstrukcje umacniające drzewa w celu lepszego ukorzenienia, zbudowane z palików drewnianych i taśm.

***

Nasadzenia młodych drzew będą wykonywane w okresie jesiennym, zarówno w pasach drogowych ulic jak i na terenach gminnych należących do  szkół podstawowych m.in. w ramach akcji „MZD dla najmłodszych”. Miejski Zarząd  Dróg otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup materiału roślinnego do nasadzeń w 2012 r. Środki finansowe będą dostępne w IV kwartale, w kwocie blisko 100.000 złotych w ramach zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014.”

Źródło: MZD w Płocku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.