Dziś w miejscowości Leszczyny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 został oficjalnie otwarty nowy most.

Inwestycja realizowana była w ramach rozbudowy mostu na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745. Środki finansowe przeznaczone na rozbudowę to 2 mln zł.

Prace związane z rozbudową mostu rozpoczęła w czerwcu firma ViaCon Construction Sp. z o.o. Obejmowały rozbiórkę ustroju nośnego i wyposażenia części przejazdowej istniejącego mostu, poszerzenie i dostosowanie istniejących podpór dla oparcia na nich nowej konstrukcji oraz budowę nowej, szerszej konstrukcji nośnej pod ciąg pieszy. Zadanie zakładało również przebudowę dojazdów do mostu, a także wykonanie umocnienia koryta rzeki.

Natomiast wczoraj (15 października) w miejscowości Łukawa rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Opatówce. Most zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej. Ze względu na jego zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, konstrukcja zostanie rozebrana, a na jej miejscu powstanie nowa przeprawa mostowa.

Środki na realizację zadania pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Ciężkich ERTER z Imielna. Wartość inwestycji to 930 tys. zł, a termin realizacji: grudzień 2014 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.