Od jutra (1 lipca) zaczną obowiązywać nowe przepisy o karcie parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Karty będą wydawane wyłącznie na czas określony, a za nieuprawnione korzystanie z nich będzie nakładana grzywna.

Zgodnie z nowymi zasadami karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- osobie niepełnosprawnej, zaliczonej wyłącznie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającym wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek do korzystania z karty parkingowej; w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);

- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek do korzystania z karty parkingowej;

- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Zatem, zgodnie z nowymi zasadami, osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności, które posiadały wskazanie dotyczące spełniania przesłanek do korzystania z karty parkingowej, nie będą mogły się już ubiegać o wydanie takiej karty.

Osoba niepełnosprawna otrzyma kartę parkingową na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Oznacza to, że osoby legitymujące się orzeczeniem wydanym na okres dłuższy niż 5 lat albo na trwałe, otrzymają kartę parkingową tylko na 5 lat. Z kolei placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się otrzyma kartę na 3 lata; w przypadku zaprzestania wykorzystywania przez placówkę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Określone zostały okoliczności, w których karta parkingowa utraci ważność. Stanie się to:
- po upływie terminu ważności karty;
- w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
- w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
- w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
- w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.