Dziś, podczas trzeciego dnia VI Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym, odbędą się dwie ostatnie sesje.

Jedna z nich, która zapoczątkowała cały cykl konferencji, to estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji obiektów budownictwa komunikacyjnego. Z referatów będzie można się dowiedzieć m.in. o aspektach estetycznych przestrzeni transportu miejskiego, pierwszym moście i przebudowie zabytkowych obiektów w Lublinie, walorach estetycznych drogi ekspresowej nr S17, czy miejscu obiektów z blachy falistej w krajobrazie.

Ostatnia sesja, która tradycyjnie dominowała w dotychczasowych pięciu edycjach, poświęcona będzie ochronie środowiska i innowacyjnym materiałom, technologiom, procesom w budownictwie komunikacyjnym. - W tej sesji będzie sześć referatów dużych zespołów badawczych Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej i Świętokrzyskiej, które będą prezentowały swoje dokonania w zakresie poszukiwania materiałów, procesów i innych spraw związanych w ochroną środowiska - powiedział dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. Referaty będą dotyczyły m.in. nawierzchni drogowych np. ze zużytych materiałów budowlanych, recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych, warunkach stosowania popiołu lotnego czy trwałości nawierzchni z kostki.

- Jest to już VI konferencja estetyki i ochrony środowiska, bardzo istotna z punktu widzenia wymiany poglądów, która pełni rolę naukową i edukacyjną. Pozwala poznać i zrozumieć podejście naukowców i praktyków, przedstawicieli branży wykonawczej i organizacji ekologicznych - powiedział Paweł Mickiewicz, dyrektor Departamentu Środowiska  GDDKiA, prof. Społecznej Akademii Nauk. - Cieszę się, że logiem konferencji jest bocian, który daje nadzieję, że będzie ona płodna we wnioski płynące z dyskusji. Mam nadzieję, że prezentowane referaty będą na tyle kontrowersyjne, że wzbudzą bardzo szeroką dyskusję.

Jedną z poruszonych podczas dyskusji kwestii było przedkładanie problemów środowiskowych nad problemy ludzkie.  

- Zawsze tę relację trzeba wypoziomować, co jest ważniejsze: przyroda czy człowiek - wyjaśnił Paweł Mickiewicz - My wychodzimy z założenia, że jedno i drugie jest tak samo istotne. Natomiast w całym procesie oddziaływania na środowisko to kwestie przyrodnicze są najczęściej podnoszone, nawet jeśli są tylko pretekstem, służącym do realizacji innych celów.

Na konferencji, mimo że poświęconej ochronie środowiska i estetyce, nie zabrakło tematów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Okazuje się, że walcząc z hałasem komunikacyjnym można negatywnie wpływać na bezpieczeństwo (przykład ekranów akustycznych zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowań), ale można również, stosując metody uspokojenia ruchu, ograniczać emisję hałasu.

- Śmierć i kalectwo w wyniku wypadków zdarza się w Polsce o wiele częściej niż powinno, a nadmierna prędkość pojazdów jest tego główną przyczyną - powiedział Krzysztof Jamrozik z EKKOM sp. z o.o. - Kolejnym rodzajem niekorzystnych oddziaływań na człowieka jest emisja zanieczyszczeń: dwutlenku węgla, azotu, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, czy pyły zawieszone. Jednym z nich jest też ponadnormatywny hałas. Przykładowe badanie międzynarodowe wskazuje, że około 40 proc. mieszkańców najmniejszych miast UE może być narażonych na hałas przekraczający 55 dB. Uspokojenie ruchu ma możliwość zapobiegania tym konsekwencjom.

- Wstępne wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego na drodze wojewódzkiej nr 824 od granicy miasta Puławy do centrum miejscowości, świadczą o tym, że wprowadzenie fizycznych środków uspokojenia ruchu w bardzo dobry sposób wpływa na redukcję hałasu. Dodatkowo, umożliwia poprawę klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie zastosowanie innych środków jest trudne lub niemożliwe - dodał Maciej Hałucha z EKKOM Sp. z o.o.

 

{ppgallery}konferencja/dzien_2{/ppgallery}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.