Dziś w Krakowie rozpoczęło się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - ODWODNIENIE 2014". To już szóste wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes. Dotychczas odbyły się już spotkania dotyczące barier, odwodnienia mostów, asfaltów oraz tymczasowej organizacji ruchu.

Omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję.

Prawidłowe odwodnienie ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas opadów, ale równocześnie elementy tego odwodnienia jak rowy, ścianki czołowe przepustów, ścieki oraz studnie kanalizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu. Niewłaściwe zaprojektowanie odwodnienia obiektów liniowych ma bardzo negatywny wpływ na ich trwałość, a w przypadku budowli ziemnych może prowadzić do awarii, a nawet katastrof budowlanych. Systemy odwodnienia stanowią znaczny procent całkowitych kosztów realizacji i utrzymania inwestycji. Dlatego bardzo ważne jest ich właściwe wymiarowanie oraz dobór odpowiednich materiałów, tak by uzyskać wymagane w danej sytuacji parametry bez niepotrzebnego zwiększania nakładów finansowych.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 jest czynny udział uczestników w dyskusji, zadanie możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania. Udział w Forum może być także dobrą okazją do nawiązania, podtrzymania bądź odnowienia relacji zawodowych i towarzyskich.

Patronat honorowy nad Forum objęli wiceminister Zbigniew Rynasiewicz (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), poseł Stanisław Żmijan (przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury) oraz dyrektor GDDKiA Ewa Tomala-Borucka. Ponadto, patronat nad wydarzeniem sprawują: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Politechnika Krakowska, Polski Kongres Drogowy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Związek Mostowców RP.

Patronami medialnymi są: "Drogi", "Obiekty Inżynierskie", "Drogownictwo", ViaEkspert oraz portal drogowy edroga.pl.

Więcej informacji na: http://odwodnienie2014.konferencjespecjalistyczne.pl/

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.