Dziś po południu zostanie oficjalnie otwarty most na Narwi w Nowogrodzie. Przebudowa mostu, która towarzyszyła rozbudowie dwóch dróg wojewódzkich (645 i 648) kosztowała około 14,5 mln zł.

W ramach przebudowy zmieniony został schemat statyczny obiektu – z belki wieloprzęsłowej przegubowej (tzw. belka Gerbera) na belkę ciągłą. Zmiana schematu statycznego wykonana została poprzez zewnętrzne sprężenie kablami (idące przez wszystkie przęsła) oraz zostały zmonolityzowane przeguby. Zmiana podyktowana była rosnącymi wymaganiami co do nośności obiektów, na co znaczny wpływ ma wzrost natężenia ruchu, w szczególności pojazdów ciężkich, jak również pozwoli to na przedłużenie żywotności i zwiększenie bezpieczeństwa obiektu.

Na płycie wykonano nowe betonowe kapy chodnikowe zwieńczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu. Zmieniono istniejące łożyska stalowe na elastomerowe. W związku z likwidacją przegubów usunięto dylatacje bitumiczne, a w ich miejsce wykonano dylatacje jednomodułowe.

Dodatkowo, na obiekcie po prawej stronie ustawione zostały latarnie (wcześniej obiekt nie był oświetlony). Nośność obiektu została podwyższona do klasy B (400 kN).
    
Przebudowę wykonano z utrzymaniem ruchu na obiekcie (ruch wahadłowy). Jedynie podczas podnoszenia konstrukcji i jej sprężania ruch został wstrzymany.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.