Przyspieszenie procesów metropolizacji Kielc, zwiększenie roli i obszaru oddziaływania Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej, a także Sandomierza jako ośrodków subregionalnych oraz zwiększenie potencjału rozwojowego małych miast - to niektóre ze wskazań „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego”.

Plan zawiera też rekomendacje do dokumentów krajowych, m.in. budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach, dróg ekspresowych S7 i S74, a także przebudowę dróg krajowej nr 42 i 78.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa” jest opracowaniem urbanistycznym, określającym kierunki rozwoju struktury funkcjonalno–przestrzennej regionu na najbliższe 25–30 lat. Służy do prowadzenia regionalnej polityki przestrzennej w powiązaniu z polityką przestrzenną państwa ujęta w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” oraz polityką rozwoju województwa określoną w „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 r.”

Strategiczną misją planu jest wzmocnienie spójności terytorialnej regionu oraz konkurencyjności dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie wpływu miast na sąsiadujące obszary wiejskie, a także ułatwienie dostępu społeczeństwa do rynków pracy i wyżej zorganizowanych usług.

Bardzo istotny dla rozwoju województwa jest prawidłowo funkcjonujący system transportowy. Elementami europejskiej sieci kompleksowej są: linia kolejowa nr 8, linia kolejowa nr 25, linia kolejowa nr 61, Centralna Magistrala Kolejowa oraz droga ekspresowa S7 i droga ekspresowa S74.

Stanowią one połączenie Kielc z bazową siecią europejską, w tym z węzłami tej sieci: Warszawą, Łodzią, Katowicami i Krakowem. Postuluje się wykreowanie w granicach regionu nowego korytarza transportowego na kierunku północ — południe w celu uzyskania połączenia Kielce-Tarnów i podjęcie starań o włączenie go do sieci TEN-T przy okazji najbliższej weryfikacji tego programu. Korytarz ten powinien obejmować planowaną drogę ekspresową S73 oraz linię kolejową nr 73 wymagającą budowy nowego odcinka Busko-Zdrój — Żabno z przeprawą mostową przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna. Zewnętrzna spójność transportowa powinna być osiągnięta głównie w wyniku pełnej realizacji dróg ekspresowych S7 i S74 oraz docelowo S73, przebudowy linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków oraz budowy łącznicy kolejowej linii nr 61 z magistralą CMK.

W celu zrównoważenia mniej korzystnych niż w innych województwach powiązań z siecią europejską TEN-T, konieczna jest również budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach oraz realizacja dodatkowych przepraw mostowych na Wiśle w rejonie Nowego Korczyna, Koćmierzowa.

W planie przedstawiono wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych. Zadania te wykraczają poza możliwości finansowe i kompetencje Samorządu Województwa i powinny być podjęte na płaszczyźnie krajowej. Są to:
- budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach,
- budowa dróg ekspresowych S7 i S74,
- przebudowa drogi krajowej nr 42 do parametrów GP,
- przebudowa drogi krajowej nr 78 do parametrów GP (docelowo droga ekspresowa),
- budowa przepraw mostowych przez Wisłę (Połaniec w ciągu dróg wojewódzkich nr 764 i 983, Nowy Korczyn związane z przełożeniem drogi krajowej nr 73, Nowy Korczyn — most kolejowy na linii kolejowej nr 73, Koćmierzów w ciągu drogi ekspresowej S74),
- wykreowanie nowego korytarza transportowego obejmującego przebudowywaną drogę krajową nr 73 oraz przedłużoną linię kolejową nr 73 Busko–Zdrój - Żabno, docelowo przewiduje się budowę drogi ekspresowej S73,
- budowa łącznicy kolejowej w miejscowości Czarnca koło Włoszczowy, połączenie z CMK,
- realizacja linii 400kV stacja systemowa Kielce – Rogowiec (elektrownia Bełchatów),
- realizacja linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski,
- powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.