Na Podlasiu ruszył przetarg na kolejny fragment drogi ekspresowej S8, od Mężenina do Jeżewa. Miesiąc wcześniej ogłoszono przetarg na sąsiedni odcinek od obwodnicy Zambrowa do Mężenina. Trwa więc właśnie wybór wykonawców dla prawie 30-km odcinka S8 pomiędzy istniejącą obwodnicą Zambrowa a odcinkiem Jeżewo – Białystok.

Do końca roku planowany jest jeszcze przetarg na ostatni podlaski fragment S8, od granicy województwa mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa, dzięki czemu w najbliższych latach jest szansa na zrealizowanie całej S8 na terenie województwa podlaskiego. Najpóźniej do 2020 roku, po zrealizowaniu odcinków mazowieckich, Białystok będzie ekspresowo skomunikowany ze stolicą Polski.

Przetarg na odcinek Mężenin - Jeżewo zakłada wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 14,26 km wraz z dwoma węzłami drogowymi (Sikory, Kobylin), obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu. Wybudowane zostaną także drogi zbiorcze i dojazdowe.

Ogłaszane postępowania to przetargi ograniczone. W pierwszy etapie są składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tu ocenie podlega potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. W przypadku wcześniej ogłoszonego przetargu na odcinek od obwodnicy Zambrowa do Mężenina zgłosiło się 18 wykonawców, których oferty podlegają właśnie weryfikacji.

Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, a kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena, ale również termin wykonania oraz okres gwarancji.

Podpisywanie umów z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, przewidziane jest na drugą połowę 2014 roku. Realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2017.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.