contentmap_plugin

Dziś wojewoda podlaski Maciej Żywno przekaże GDDKiA Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka przebudowywanej drogi krajowej nr 8 Białystok - granica województwa. Będzie to pozwolenie na rozbudowę tej drogi do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Jeżewo - węzeł „Kobylin”.

W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie drogi ekspresowej oraz drogi dojazdowe wraz z chodnikami, zjazdy i zatoki autobusowe. Projektowana droga ekspresowa oraz wszystkie nowe i przebudowywane odcinki dróg będą miały powierzchnię bitumiczną. Z uwagi na ochronę terenów zlokalizowanych przy drodze projekt budowlany zakłada budowę ekranów akustycznych oraz budowę ogrodzenia. Inwestycja obejmuje także wykonanie oświetlenia drogowego, budowę przejścia dla zwierząt nad drogą ekspresową, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, kanału technologicznego, zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, zbiornika retencyjno – oczyszczającego i zbiornika pełniącego funkcję siedliska dla płazów. Przewidziano również nasadzenia zieleni.

To już siódme pozwolenie na budowę wydane dla trasy S8 na terenie województwa podlaskiego. Zaczęto od pozwolenia na budowę obwodnicy Zambrowa. Potem był odcinek Białystok-Jeżewo i Wiśniewo-Mężenin. Tylko w tym roku wojewoda podlaski wydał cztery kolejne zezwolenia, co oznacza, że przebudowa trasy (cała długość to ponad 83 km) nabiera tempa.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.