Termin zakończenia wszystkich robót przy południowej obwodnicy Radomia minie 30 listopada 2014 roku. Na opóźnienie wpływ miały między innymi problemy niezawinione przez wykonawcę, w tym warunki atmosferyczne.

Przedstawiciele wykonawcy wnioskowali o wydłużenie robót przy budowie obwodnicy aż o 270 dni, czyli do końca maja 2015 roku. W ocenie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu na zakończenie robót potrzeba dodatkowo 90 dni (czyli do końca listopada).

Jest kilka istotnych powodów, dla których zdecydowano się na prezesunięcie terminu zakończenia inwestycji. Niesprzyjająca pogoda uniemożliwiła prawidłowe prowadzenie budowy przepustu pod linią kolejową numer 8 u zbiegu drugiego oraz trzeciego etapu nowej arterii. Ulewne deszcze spowodowały zalanie konstrukcji. Dokończenie budowy potrwa teraz co najmniej dwa miesiące.

Niezawinionym przez wykonawcę powodem opóźnienia są także niezinwentaryzowane sieci podziemne, na które natrafiali robotnicy. Zdarzało się to w czasie budowy obwodnicy wielokrotnie i prawie za każdym razem sprawiało duże problemy z ustaleniem właścicieli sieci.

W trakcie budowy zaszła też konieczność zmiany decyzji środowiskowej, którą należało dostosować do nowych wymogów tłumienia hałasu. Ta zmiana pozwoli jednak na ograniczenie liczby ekranów akustycznych na niektórych odcinkach nowej trasy. Wykonawca czekał także na opracowanie dokumentacji zamiennej dla fragmentu czwartego etapu obwodnicy w rejonie ulicy Stalowej.

Ostatnim powodem opóźnienia robót, dającym podstawę do wydłużenia terminu prac, było opracowanie i wdrażanie programu naprawczego dotyczącego kładki dla pieszych nad obwodnicą, budowanej koło ulicy Witkacego. W trakcie wznoszenia pochylni dla osób niepełnosprawnych okazało się, iż nie jest ona wystarczająco stabilna. Koszty budowy zupełnie nowego podjazdu pokryje w całości firma projektowa, która przyznała się do popełnienia błędu i opracowała stosowny program naprawczy. Niestabilna część została rozebrana na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Teraz wykonawca układa szalunki pod nowy pomost.

Podjęta została decyzja o oddawaniu do użytkowania nowej trasy odcinkami, w miarę postępu robót. Największy stopień zaawansowania prac jest na etapach pierwszym (od alei Grzecznarowskiego do Witkacego) i piątym (od drogi prowadzącej z Radomia do Kowali do trasy E77 w Kosowie). Z tych etapów obwodnicy południowej kierowcy będą mogli korzystać najwcześniej. Nieco później oddamy do użytkowania etap drugi (od ulicy Witkacego do linii kolejowej Warszawa-Kraków) i czwarty (od Potkanowskiej do drogi Radom-Kowala). Najwięcej prac do zrealizowania pozostało natomiast na etapie trzecim, czyli środkowym (od linii kolejowej numer 8 do ulicy Potkanowskiej) - ten odcinek zostanie udostępniony dla ruchu najpóźniej.

***

Budowa obwodnicy południowej to największa oraz najważniejsza inwestycja drogowa w mieście. Po raz pierwszy od lat powstaje w Radomiu zupełnie nowa trasa. Ponad 13-kilometrowa obwodnica połączy dwie drogi krajowe, czyli 7 i 12. Umożliwi to wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z centralnych, silnie zurbanizowanych rejonów miasta i skierowanie go skrótem przez południe Radomia. Obwodnica usprawni też znacząco komunikację pomiędzy kilkoma południowymi dzielnicami miasta. Powstające natomiast całkowicie nowe przedłużenie ulicy Młodzianowskiej połączy obwodnicę południową z istniejącą obwodnicą śródmiejską. Oba te projekty drogowe są ze sobą mocno powiązane.

Umowę na budowę obwodnicy podpisano 1 lutego 2012 roku. Generalny wykonawca tej inwestycji to konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. W skład tego konsorcjum wchodzą także Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź oraz firma Budromost Starachowice. Pierwotna umowa zakładała zakończenie robót w ciągu 31 miesięcy - do 31 sierpnia 2014.

Wartość zamówienia według umowy to ponad 154 mln zł. Inwestycja znalazła się na liście projektów kluczowych na Mazowszu i dzięki temu otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości ponad 71 mln zł. W roku 2012 miasto otrzymało również dużą kwotę z subwencji drogowej. Z kolei dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 29 milionów złotych.

Źródło: MZDiK Radom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.