Wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek przekazał mazowieckim samorządowcom promesy na łączną kwotę 6,53 mln zł.  Środki pochodzące z rezerwy ministra spraw wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną przeznaczone na odbudowę dróg zniszczonych m.in. przez powódź w 2010 r.

Dofinansowanie w ramach III transzy promes w 2012 r. przekazane będzie 14 samorządom na 15 zadań. Pieniądze otrzymają:
- w regionie siedleckim: powiat garwoliński - 800 tys., łosicki - 1,3 mln, siedlecki - 380 tys. oraz gmina Kosów Lacki - 80 tys., Maciejowice - 200 tys., Ceranów - 300 tys., Korczew - 450 tys.;
- w regionie płockim: powiat sochaczewski - 500 tys. oraz gmina Słubice - 500 tys., Młodzieszyn - 300 tys., Brochów - 270 tys.;
- w regionie radomskim: powiat białobrzeski - 300 tys. oraz gmina Solec nad Wisłą - 250 tys.;
- w regionie ostrołęckim: powiat ostrołęcki - 900 tys. zł.

W latach 2010-2011 na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze, wyrządzonych przez powódź, mazowieckim samorządom i Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) przekazano prawie 115 mln zł. 14 mln zł pochodziło z Funduszu Solidarności UE, a 100 mln zł z rządowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2012 roku w ramach I i II transzy promes przekazano samorządom 35,6 mln zł, zaś WZMiUW otrzymał 2,1 mln zł z Funduszu Solidarności UE na odbudowę popowodziową.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.