W Poznaniu realizowany jest projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu”. Zarząd Dróg Miejskich złożył wniosek dofinansowanie projektu ze środków programu „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji”.

„System zielonych inwestycji” to schemat wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla za pomocą środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w ramach Protokołu z Kioto. Celem wdrażanego w jego ramach programu „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Poznański projekt przewiduje modernizację około 2,4 tys. punktów świetlnych, polegającą na wymianie oświetlenia rtęciowego (kilkadziesiąt opraw) oraz sodowego (ponad 2 tys. opraw) na wyposażone w systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego oprawy typu LED. Modernizacja oświetlenia dotyczyć będzie ponad 200 ulic zasilanych z 79 szaf energetycznych i zlokalizowanych w 11 rejonach.

Całkowite nakłady planowane do poniesienia w związku z realizacją projektu wynoszą ponad 3,8 mln zł brutto, natomiast możliwa do uzyskania ze środków NFOŚiGW dotacja to około 1,74 mln zł, co stanowi 45% planowanych kosztów kwalifikowanych projektu. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia odbędzie się w 2014 roku, natomiast wykonanie w roku 2015.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie redukcja poboru energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia w wysokości około 380 MWh rocznie, co przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Ponadto okres zwrotu inwestycji, przy uwzględnieniu środków dotacji, wyniesie około 5 lat, co oznacza, że możliwe będzie uzyskanie oszczędności w nakładach bieżących w wysokości ponad 400 tys. zł rocznie.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.