Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadza nowe zasady pobierania opłat i wprost określa ich wysokość. Ustawa przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.

 

Dotyczy to także udostępnienia danych do badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Niezależnie od tego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą dane z czterech zbiorów:

- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- państwowego rejestru nazw geograficznych,

- bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,  

- numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

(Wszystkie dane można pobrać bezpośrednio ze strony Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wybierając dział Dane bez opłat)

Nowelizacja porządkuje zapisy dotyczące zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów i kartografów, a także określa uprawnienia kontrolne Głównego Geodety Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego m.in wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców.

Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów – na ich podstawie wysokość opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy wykonywaniem wypisów i wyrysów określona została w rozporządzeniu, a nie ustawie (czyli z naruszeniem art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Nowelizacja obowiązuje od 12 lipca 2014 r.

źródło: MAiC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.