Łącznie 12 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafi na inwestycje drogowe w miastach na prawach powiatu. To jedne z ostatnich wojewódzkich subwencji w kończącej się perspektywie finansowej, możliwe dzięki przyznanej premii za sprawne wdrażanie programu w poprzednich latach.

Konkurs adresowany był do samorządów wszystkich miast na prawach powiatu w Kujawsko-Pomorskiem - czyli Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza - które zarządzają przebiegającymi przez ich tereny drogami wojewódzkimi. Każdy z potencjalnych beneficjentów mógł złożyć jeden wniosek aplikacyjny dotyczący tylko jednego, ściśle określonego typu przedsięwzięć: budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w granicach miast. Wnioskodawcy musieli się wylegitymować posiadaniem stosownej dokumentacji oraz wkładem własnym nie mniejszym niż połowa szacowanych kosztów. W puli było 16 milionów złotych, maksymalny poziom wsparcia wyznaczono na 4 miliony złotych.

Nabór rozpoczął się w maju 2012 i trwał do końca czerwca 2013. Jako pierwszy złożył wniosek samorząd Torunia, który jeszcze jesienią ubiegłego roku podpisał z marszałkiem województwa umowę o dofinansowanie przebudowy jednej z tras wylotowych z miasta, ulicy Nieszawskiej. Obecnie inwestycja jest bardzo zaawansowana – niektóre odcinki mają już nową nawierzchnię, obecnie zrywana jest stara na kolejnych, powstaje też nasyp dla przesuniętego odcinka drogi – i powinna się zakończyć wiosną przyszłego roku. 

W ostatnim czasie do grona beneficjentów postanowiły dołączyć Grudziądz (z wnioskiem o 4 mln złotych na budowę dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowę skrzyżowania Warszawskiej i Rydygiera.), a potem Bydgoszcz (z wnioskiem o podobną kwotę na rozbudowę ulicy Szubińskiej). - Trwają właściwe procedury oceny wniosków, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podpisywać umowy dotyczące finansowania z samorządami obu miast – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Rozdysponowywane w ostatnim czasie  unijne wsparcie, w tym dotacje podzielone w tym właśnie konkursie drogowym, to dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania, przyznane województwu za sprawne wdrażanie naszego RPO.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.