Przedstawiciele samorządów z województwa lubelskiego odebrali promesy dotacji na odbudowę infrastruktury zniszczonej i uszkodzonej wskutek klęsk żywiołowych, realizację zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz likwidację osuwisk. Otrzymało je 37 jednostek na łączną kwotę 18,26 mln zł.

Na realizację 32 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2012, powstałych w infrastrukturze publicznej, przyznano 13 jednostkom samorządowym (12 gminom i 1 powiatowi) dotacje w kwocie 8 mln zł. Za te pieniądze wykonane zostaną remonty i odbudowy 31 dróg gminnych i powiatowych oraz remont 1 mostu.

Kolejne 7 mln zł pozwoli na zabezpieczenie 43 wąwozów lessowych przed erozją, (w ciągach dróg gminnych i powiatowych) powodowaną nagłymi spływami wód roztopowych i opadowych. W tej formie pomoc otrzymało 26 samorządów (25 gmin i 1 powiat).

Likwidacja 3 osuwisk na terenie 2 jednostek samorządowych (1 gmina i 1 powiat) pochłonie 3,19 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki przeznaczane na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przekazanie ich do budżetu jednostek samorządu terytorialnego oznacza konieczność wykorzystania tych środków na konkretne zadania. W ten sposób przekazywane pieniądze przynoszą wymierne efekty.

W roku 2012 dotacje celowe na zadania związane z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz usuwaniem skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 28,7 mln zł wykorzystały 44 lubelskie jednostki. Odbudowano 81 odcinków dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 44,1 km oraz 7 mostów. Wykonano również zabezpieczenie 46 wąwozów lessowych przed erozją w ciągach dróg publicznych o łącznej długości 15,6 km. Zakończono też prace przy likwidacji osuwiska. Dzięki ogólnopolskiemu programowi ochrony wąwozów lessowych przed erozją, który został wdrożony na wniosek wojewody lubelskiego, od roku 2006 wykonano zabezpieczenia 300 wąwozów lessowych, spośród 360 znajdujących się w programie.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.