Ulica Inowrocławska we Włocławku leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek i jest jednym z połączeń z drogą krajową nr 1, a w przyszłości stanowić będzie również dogodne połączenie z autostradą A1 (węzeł Brzezie).

Koncepcja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 na terenie Włocławka powstała w wyniku potrzeby rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Problemy te nasilają się od wielu lat z powodu zwiększania się ruchu samochodowego. Wzrastające natężenie ruchu powoduje zwiększenie liczby zdarzeń drogowych - przede wszystkim wypadków i kolizji.

Powody podjęcia inwestycji to również brak dogodnych połączeń terenów inwestycyjnych z drogami wyższego rzędu, przede wszystkim dróg krajowych DK nr 1 i planowaną autostradą A1, zły stan techniczny istniejących dróg, nieczytelność i nieprzejrzystość skrzyżowań, zły stan techniczny istniejących chodników bez przystosowania dla osób niepełnosprawnych lub brak chodników, brak wydzielonych ścieżek dla rowerów oraz zła lokalizacja lub brak zatok autobusowych.

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Inowrocławskiej i Zakręt wraz z podniesieniem parametrów technicznych drogi do kategorii ruchu KR4, przebudowę skrzyżowań w ciągu ul. Inowrocławskiej z ulicami przecinającymi bądź dochodzącymi, budowę lub przebudowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych zlokalizowanych w pasie drogowym, budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową do skrzyżowania z ul. Toruńską, wykonanie rowów odwodnieniowych i budowę poboczy utwardzonych na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakręt do skrzyżowania z linią kolejową, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonanie oznakowania, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie drzewostanu, wycinkę oraz wykonanie pasów zieleni o zmiennej szerokości.

Wykonawcą zadania jest firma „Drogi i Mosty” Henryk Boczek z Inowrocławia. Przedsiębiorstwo wygrało przetarg na tę inwestycję składając ofertę na kwotę ponad 2,62 mln złotych. Jednak łączny koszt realizacji zadania wyniesie około 4,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 2 mln złotych.

Prezentacja dot ul. Inowrocławskiej

Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.