Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił przetarg na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów. Termin składania ofert wyznaczono na 20 sierpnia br.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej)” obejmuje m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej podbudowie, odtworzenie nawierzchni po remoncie odwodnienia (kanalizacji deszczowej), wykonanie chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie przebudowy zjazdów na parking oraz wykonanie liniowego systemy odwodnienia.

Planowany termin wykonania robót wyznaczono na 30 listopada br.

Źródło: ŚZDW Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.