GDDKiA ogłosiła przetarg na realizację 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 oraz na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim: Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km), Tryszczyn – Białe Błota (13,5 km), Białe Błota – Szubin (9,7 km) oraz Szubin – Jaroszewo (19,3 km).

Postępowania prowadzone są w trybie przetargów ograniczonych. W pierwszym etapie wykonawcy będą składać wnioski. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj-buduj (wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK nr 84.

Roboty budowlane będą obejmować m.in.:
- budowę odcinka drogi klasy GP o długości około 7 km,
- budowę skrzyżowań,
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia oraz zapewnienia stateczności skarp,
- budowę odcinków dróg dojazdowych (wewnętrznych) zapewniających obsługę przyległego terenu,
- budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
- budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
- roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej
(urządzenia obce),
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska,
- wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
- wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
- wycinka istniejącej zieleni,
- zagospodarowanie terenu zielenią,
- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Z kolei inwestycja dotycząca budowy odcinków S5 przewiduje m.in.:
- budowę węzłów drogowych,
- przebudowę istniejących węzłów (włączenie w nowobudowany układ drogowy),
- budowę obiektów inżynierskich (WS, MS, WD, PG, PZ),
- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt),
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.