W 2012 roku środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na drogach wojewódzkich w województwie śląskim wyniosły ponad 185 mln zł (w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 140,7 mln zł i zadania remontowe - 44,3 mln zł).

W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 165,8 mln zł:
- budowa północnej obwodnicy Pszczyny - projektowana droga wojewódzka nr 935 - kwota 21,8 mln zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na terenie gminy Suszec - kwota 13,5 mln zł,
- kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód" odcinek Zabrze - Gliwice - kwota 129,5 mln zł.

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice to jeden z projektów flagowych samorządu województwa. Inwestycja polega na budowie następnych odcinków DTŚ (droga wojewódzka nr 902) na terenie miast Zabrze i Gliwice. W minionym roku łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tej inwestycji wyniosła ponad 126 mln zł. Szacunkowa wartość planowanych środków w tym roku wynosi niemal 700 mln zł.

Istotną pozycję kosztów - w kwocie 21,6 mln zł - stanowiły również wydatki przeznaczone na nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich i przebudowę już istniejących oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wydatki te obejmowały przede wszystkim odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za zajęcie działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W planie rzeczowo-finansowym ujęte były zadania realizowane w ramach „Programu zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - WID 2012". Program ten ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego na 2012 r. dotyczył zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Stronami współpracy były Województwo Śląskie oraz gminy i powiaty regionu. Inwestycje dotyczyły m.in. obszarów takich jak: projekty, skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, sygnalizacje świetlne. W 2012 roku w ramach WID zrealizowano 24 zadania, 9 projektowych i 15 budowlanych. Na realizację tych zadań przeznaczono 4,3 mln zł, a z budżetów gmin i powiatów 3,5 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.