W drugiej połowie przyszłego roku zakończy się rozbudowa dwóch dróg w województwie warmińsko-mazurskim: DW nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński oraz DW nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark.

Rozbudowa niemal 40 km DW nr 513 potrwa do września przyszłego roku. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi DW nr 513 na określonych jej odcinkach, w tym również część DW nr 511. Realizacja polegać będzie m.in. na poszerzeniu jezdni i korony drogi, przebudowie skrzyżowań oraz uporządkowaniu warunków połączeń z drogami niższych klas. Wybudujemy także przydrożne parkingi, ogólnodostępne dla wszystkich typów pojazdów. W ramach zadania powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Zakres robót budowlanych obejmuje również przebudowę istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczych kolidujących z rozbudową DW nr 513.

Nowa droga będzie przyjazna pieszym i przede wszystkim bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wybudowane zostaną m.in. azyle spowalniające na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, a także na drodze głównej. Na nowym odcinku pojawią się ronda, które znacznie poprawią bezpieczeństwo na drodze, spowalniając nieco ruch. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami dla podróżnych.

Z kolei do końca lipca 2014 roku potrwa rozbudowa około 30-kilometrowego odcinka DW nr 541. Projekt zakłada w tym przypadku podwyższenie klasy technicznej drogi do klasy „G” poprzez zastosowanie nowych konstrukcji nawierzchni.

Zakresem prac objęto szereg branżowych robót drogowych, w szczególności przebudowę przepustów i skrzyżowań, budowę przejść dla małych zwierząt oraz wykonanie licznych wjazdów na posesje. Wykonana zostanie również przebudowa dwóch mostów na przepusty, budowa zatok autobusowych i parkingowych oraz stanowisk do kontroli pojazdów. Na terenie obszarów zabudowanych wykonane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. Na modernizowanym odcinku zastosowane będą również elementy spowolnienia ruchu. To wszystko skutecznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych i rowerzystów.

Projekt zakłada także budowę 9 przejść dla małych zwierząt, które zapewnią sprawną migrację płazów, gadów i drobnych ssaków na całym odcinku drogi.

Obie inwestycje, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, wykona firma Skanska.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.