Drogowcy pojawią się na ulicach Morcinka, Osmańczyka i Partyzantów w Mysłowicach. Te mocno uszkodzone jezdnie jeszcze przed zakończeniem wakacji zyskają nową nawierzchnię. Łączna wartość tych trzech inwestycji to ponad 1 mln zł.

Najdłużej prace trwać będą na ul. Partyzantów, która stanowi połączenie dzielnicy Słupna z Janowem. Wykonawca w terminie 56 dni od dnia podpisania umowy wyremontuje odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Huta Rozalii. Powstaną także nowy chodnik i zjazdy do posesji. Ponadto Tauron pod koniec czerwca wymienił na ul. Partyzantów 14 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami. Przetarg, kwotą ponad 592 tys. zł, na modernizację ulicy Partyzantów wygrała firma Eurovia.

Nieco krótszy termin realizacji zadania dotyczy modernizacji ul. Morcinka. Firma ZRDiTZ ROMUS z Katowic położy nową nawierzchnię od wjazdu na ul. Morcinka do budynku nr 6. Wyregulowane zostaną również studnie, powstaną nowe wjazdy oraz krawężniki. Dodatkowo wykonawca umocni skarpy i pobocza. Koszt inwestycji to ponad 160 tys. zł.

Przebudowa ulicy Osmańczyka wykonana zostanie w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca, firma Zakład Instalacyjno – Inżynieryjny z Gorzowa, położy nową nawierzchnię na odcinku 220 metrów i wyreguluje studnie. Powstaną także nowe wjazdy na posesje oraz pobocza z płyt ażurowych, które umożliwiają wchłanianie wód opadowych. Wartość inwestycji to blisko 270 tys. zł.

Nadal trwają przetargi na remonty średnie dróg oraz na remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. W ramach pierwszej z inwestycji wyremontowane zostaną ulice Długa na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku węzła S1 na długości ok. 400 m, Chopina od skrzyżowania z ul. Janowską, Mikołowska na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki, Nowochrzanowska w rejonie ul. Cmentarnej i Nowocmentarnej, Towarowa w rejonie budynku Policji i fragment ul. PCK.

W drugim tygodniu lipca zakończy się przetarg na remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. Inwestycja dotyczyć będzie odpowiednio odcinków od ul. Mikołowskiej do zatoki autobusowej za ul. Mickiewicza, od ul. Wiśniowej do ul. Brzęczkowickiej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Saperów Śląskich, od ul. Dworcowej w kierunku ul. Nowochrzanowskiej, od granicy miasta z Katowicami do skrzyżowania z ul. Obrzeżną Północną i ul. Bończyka wraz ze skrzyżowaniem oraz od ul. Strumieńskiego do torowiska tramwajowego. Opórcz nawierzchni na wybranych odcinkach planuje się wyremontować chodniki, wymienić bariery ochronne oraz wyregulować studzienki. Roboty dotyczące ulic Krakowskiej i Katowickiej, w związku z 4 etapem Tour de Pologne, który przebiegać będzie przez Mysłowice, zakończone zostaną do 4 sierpnia. Pozostałe prace w terminie 63 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.